Swedish only

Inbjudan till teckning av aktier i Motion Display Scandinavia AB

Motion Display Scandinavia AB genomför en nyemission av högst 10 395 402 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning skulle inbringa en emissionslikvid till Bolaget om cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”).

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,80 SEK per aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,8 MSEK och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 11,3 MSEK. Således är cirka 13,1 MSEK, motsvarande 70 procent av Företrädesemissionen, på förhand säkerställd.

Företrädesemissionen genomförs för att stärka Bolagets finansiella ställning inför att Bolagets marknad återöppnar efter pandemin.

Bolagets tillväxtstrategi utgörs av två huvudsakliga delar; (i) betydligt mer aktiv bearbetning av kunder i USA som vill exponera sig utanför Walmart och (ii) ta steget in på de nästintill orörda marknaderna i Europa och Asien.

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required