Year-end report (Swedish)

MODERATE TURNOVER

ÅRET 2019 (JANUARI – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för året uppgick till 30,13 MSEK (50,39 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 2,99 MSEK (4,40 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 14,23 MSEK (25,00 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -1,17 MSEK (11,59 MSEK).
 • Nettoresultat: -4,38 MSEK (8,38 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,42 kr (0,81 kr).
 • Nettokassaflöde: 2,43 MSEK (-1,16 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2,25 MSEK (0,07 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

FJÄRDE KVARTALET 2019 (OKTOBER – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 7,28 MSEK (10,33 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,63 MSEK (2,50 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 3,61 MSEK (4,81 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -0,23 MSEK (1,13 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,02 MSEK (0,30 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,10 kr (0,03 kr).Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

En av de två säljare som engagerades i USA i början av året avslutar sin anställning av hälsoskäl.

Orderingången för egentillverkade produkter under kvartalet uppgår till 5,2 MSEK (8,6 MSEK).

Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 2,6 MSEK (5,5 MSEK) varav egentillverkade produkter 2,6 (5,3 MSEK) och 0 MSEK (0,2 MSEK) installationer och övrigt.

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Coronavirusets utbrott påverkar produktionskapaciteten efter det kinesiska nyårsfirandet. Prognosen för närvarande är att uppstart av fabriken försenas med minst fyra veckor. Självfallet finns det en osäkerhet men utifrån givet läge bedöms effekten som måttlig.

Bolaget ställer ut på Euroshop i Düsseldorf, världens största detaljhandelsmässa som går av stapeln var tredje år.

 

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Efter den stora framgång vi såg 2018, måste vi konstatera att 2019 inte blev den fortsatta framgång vi hoppats på. Det finns visserligen ljusglimtar och förklaringar, men det går inte att sticka under stol med att vi är besvikna.

Våra utmaningar är i första hand begränsade säljresurser – vi har fortfarande bara en handfull säljare som ska täcka en hel världsmarknad. I ett större perspektiv är dock situationen alltjämt ljus. Vi har utvecklat en produkt som är världsledande på en potentiellt enorm marknad. Vi vet också att ett stort antal mätningar visar att såväl uppnådda försäljningsökningar som ”return on investment” visar närmast fantastiska resultat.

Vår produkt är också fortfarande relativt okänd. Som illustration av detta kan nämnas att det företag vi engagerade i Tyskland för att boka möten med potentiella kunder kunde konstatera att i stort sett inte en enda potentiell kund ens hade hört talas om oss eller vår revolutionerande nyhet inom området reklam i butik.

Motion Display befinner sig trots allt fortfarande i början av att gå från att vara ett teknikbolag till att också bli ett framgångsrikt komplett bolag med både stark försäljning och unika produkterbjudanden tack vare innovation, utveckling och produktion i egen regi – inte minst för att på så sätt skapa värden för våra aktieägare.

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Helår (januari-december 2019)

Nettoomsättningen för året uppgick till 30,13 MSEK (50,39 MSEK), vilket är en minskning med 20,27 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning minskade under året med 10,77 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 14,23 MSEK (25,00 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -1,17 MSEK (11,59 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -4,13 MSEK (8,62 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -4,38 MSEK, vilket är en minskning med 12,76 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 3,89 MSEK (2,85 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Fjärde kvartalet (oktober-december 2019)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 7,28 MSEK (10,33 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 3,61 (4,81 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -0,23 MSEK (1,13 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev -1,02 MSEK (0,30 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,12 MSEK (0,79 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

 

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 december 2019 uppgick likvida medel till 2,25 MSEK (0,07 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 9,58 MSEK (12,26 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 31 december 2019 till 3,89 MSEK (2,85 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 9,05 MSEK (7,86 MSEK).

Vid årets utgång uppgick bolagets egna kapital till 12,16 MSEK (16,54 MSEK) och soliditeten var 44 % (49 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 1,17 SEK (1,59 SEK).

Bedömningen är att kombinationen av stort komponentlager och konkreta kunddialoger gör att behov av någon ytterligare extern finansiering under 2020 inte föreligger. Behov av rörelsekapitalfinansiering beräknas kunna tillfredsställas via lån även om nyemission inte kan uteslutas i det fall bolaget beslutar om ökad marknadssatsning.

Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 december 2019 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari – mars 2020      5 maj 2020

Bolagsstämma (Uppsala)                 5 maj 2020

Halvårsrapport januari – juni 2020     20 aug 2020

 

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

 

Uppsala den 20 februari 2020

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm

Verkställande direktör

 

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:   anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04


Download as PDF

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required