Year-end report (Swedish)

STRONG FINISH IN THE 4TH QUARTER

ÅRET 2020 (JANUARI – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för året ökade med 5 % och uppgick till 31,65 MSEK (30,13 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 7 % och uppgick till 15,27 MSEK
  (14,23 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: 1,65 MSEK (-1,17 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,64 MSEK (-4,38 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,16 kr (-0,42 kr).
 • Nettokassaflöde: 0,79 MSEK (2,43 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2,91 MSEK (2,25 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

FJÄRDE KVARTALET 2020 (OKTOBER – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 97 % och uppgick till 14,36 MSEK
  (7,28 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 65 % och uppgick till 5,95 MSEK
  (3,61 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: 2,72 MSEK (-0,23 MSEK).
 • Nettoresultat: 1,92 MSEK (-1,02 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,18 kr (-0,10 kr).

  Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Orderingången under kvartalet uppgår till 8,4 MSEK (5,2 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 5,0 MSEK (2,6 MSEK).
 • Bolaget ansöker om och beviljas fortsatt stöd för korttidspermittering. För berörda medarbetare minskas arbetstiden med 20%.
  Erhållet bidrag för perioden uppgår till 108 233 kronor.
 • Bolaget har anpassat redovisningen i kommunikén och redovisar numera det statliga stödet som en övrig rörelseintäkt istället för en minskad personalkostnad. Förändringen har ingen resultatpåverkan.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Vi avslutar året med en riktig spurt i fjärde kvartalet, ett år som präglats av en pandemi och en lamslagen värld.

Omsättningen i det fjärde kvartalet landade på hela 14,3 MSEK vilket motsvarar en ökning med 97% jämfört med samma period föregående år.

Orderingången under fjärde kvartalet var fortsatt hög och uppgick till 8,4 MSEK, en ökning med 61% jämfört med föregående år. Också orderstocken vid periodens slut är kraftigt förbättrad jämfört med föregående år och uppgår till 5,0 MSEK, en förbättring med 92%.

Tack vare den goda försäljningen och ett relativt stort lager av komponenter kan vi redovisa ett positivt kassaflöde uppgående till 3,0 MSEK för kvartalet och 0,8 MSEK för helåret.Sammanfattningsvis kan vi konstatera att bolaget hittills, pandemin till trots, lyckats hantera situationen på ett tillfredställande sätt.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Helår (januari-december 2020)

Nettoomsättningen för året uppgick till 31,65 MSEK (30,13 MSEK), vilket är en ökning med 1,53 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under året med 1,04 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 15,27 MSEK (14,23 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,65 MSEK (-1,17 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,39 MSEK (-4,13 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -1,64 MSEK, vilket är en ökning med 2,74 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,81 MSEK (3,89 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Fjärde kvartalet (oktober-december 2020)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 14,36 MSEK (7,28 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 5,95 (3,61 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 2,72 MSEK (-0,23 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev 1,92 MSEK (-1,02 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,39 MSEK (1,12 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 december 2020 uppgick likvida medel till 2,91 MSEK (2,25 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 6,77 MSEK (9,58 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 31 december 2020 till 1,81 MSEK (3,89 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 8,05 MSEK (9,05 MSEK).

Vid årets utgång uppgick bolagets egna kapital till 10,52 MSEK (12,16 MSEK) och soliditeten var
38 % (44 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 1,01 SEK (1,17 SEK).

Bedömningen är, baserat på konkreta kunddialoger, att behov av rörelsekapitalfinansiering beräknas kunna tillfredsställas via lån. Nyemission kan inte uteslutas i det fall bolaget beslutar om ökad marknadssatsning.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 december 2020 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari – mars 2021                    11 maj 2021

Bolagsstämma (Uppsala)                                 11 maj 2021

Halvårsrapport januari – juni 2021                    19 aug 2021

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 25 februari 2021

 

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:            anna.engholm@motiondisplay.com


Motion Display – Year-end Report 2020

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required