Year-end report 2023 (Swedish)

Significant comprehensive improvements

ÅRET 2023 (JANUARI – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för året ökade med 79% och uppgick till 26,99 MSEK (15,05 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 86% och uppgick till 14,67 MSEK
  (7,89 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: 1,25 MSEK (-3,53 MSEK).
 • Resultat före avskrivning och exklusive aktiveringar: 0,38 MSEK (-5,21 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,66 MSEK (-6,50 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,09 kr (-0,37 kr).
 • Nettokassaflöde: -0,01 MSEK (-3,85 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,08 MSEK (0,23 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 17 672 183 st.

FJÄRDE KVARTALET 2023 (OKTOBER – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 65% och uppgick till 5,87 MSEK
  (3,55 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 21% och uppgick till 2,38 MSEK
  (1,96 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -0,42 MSEK (-0,74 MSEK).
 • Resultat före avskrivning och exklusive aktiveringar: -0,63 MSEK (-0,91 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,15 MSEK (-1,50 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,07 kr (-0,08 kr).

  Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Orderingången under kvartalet var 10,0 MSEK (11,1 MSEK).

 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 9,2 MSEK (8,0 MSEK).

 • En världsaktör inom konfektyr lägger beställningar på fyra olika displayprogram för den engelska marknaden. Leverans har gjorts under första kvartalet 2024 och ordervärdet uppgår till totalt 1,3 MSEK.

 • Bolaget gör inbrytning i Sydostasien med order från en ledande dryckesleverantör till ett ordervärde om 530 TSEK. Ordern avser två olika varumärken och leverans är gjord under första kvartalen 2024.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Ansökan om förlängning av betalningsanstånd till Skatteverket om till 3,049 MSEK har beviljats t o m 240912. Därefter har bolaget möjlighet att ansöka om avbetalningsplan på 36 månader.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Det är glädjande att få summera 2023 som ett år med klart förbättrad omsättning, orderingång och resultat. Omsättningen steg med hela 79% jämfört med 2022 och landade på ca 27 MSEK jämfört med ca 15 MSEK 2022. Kassaflödet är också klart förbättrat och mycket nära noll (minus 14 TSEK), jämfört med minus 3,9 MSEK föregående år. Hade vi inte råkat ut för bedrägeri och tvingats ta en extraordinär kostnad på 0,52 MSEK hade året slutat med ett klart positivt kassaflöde.

Detta är första året sedan vi etablerade oss i USA som omsättningen från EU och övriga världen överträffar den från den amerikanska marknaden. Den amerikanska marknaden har ännu inte helt återhämtat sig efter pandemin men vi ser ändå en förbättring jämfört med föregående år. Av årets omsättning står USA för ca 12,7 MSEK och EU och övriga världen står för 14,3 MSEK. Omsättningen från EU och övriga världen är också den högsta någonsin efter en mycket kraftig tillväxt under året.

Kvartalets omsättning uppgick till 5,87 MSEK och är också det en klar förbättring jämfört med föregående års fjärde kvartal med en ökning om 65%. Orderingången under kvartalet uppgick till 10 MSEK (11,1 MSEK) och vi lämnar året med en orderstock om 9,2 MSEK (8,0).

Fördjupat samarbete med globala inköpsorganisationer under året har i praktiken inneburit att vi fått flera ”säljare” därute som marknadsför våra produkter. Som nämnts tidigare är bolagets målkunder fortsatt i huvudsak multinationella leverantörer av världsledande varumärken. Dessa företag väljer i stor utsträckning att sluta avtal med inköpsorganisationer som i sin tur hanterar samtliga inköp för marknadsföring i butik. Det innebär att, även om vi har en direkt dialog med varumärkesbolagen, så måste inköp göras via dessa inköpsorganisationer.

Av årets omsättning utgör drygt 8 MSEK beställningar från globala inköpsföretag, d v s nära 30% av den totala omsättningen. Det har därför varit viktigt att säkerställa att vi nu är godkänd leverantör till dessa. Dessa bolag ställer allt högre krav på sina leverantörer i takt med skärpta omvärldskrav. Vi har därför under hösten låtit genomföra en extern granskning av vår produktionsenhet i Kina, en s k ”6-Pillar SMETA Audit” vilket medfört att vi nu avsevärt höjt vår status som leverantör vilket i sin tur öppnar dörrar till nya spännande möjligheter.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Helår (januari-december 2023)

Nettoomsättningen för året uppgick till 26,99 MSEK (15,05 MSEK), vilket är en ökning med
11,94 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under året med 6,78 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 14,67 MSEK (7,89 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,25 MSEK (-3,53 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,31 MSEK (-6,31 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -1,66 MSEK, vilket är en förbättring med 4,84 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,88 MSEK (1,69 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Fjärde kvartalet (oktober-december 2023)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 5,87 MSEK (3,55 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2,38 (1,96 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -0,42 MSEK (-0,74 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev -1,15 MSEK (-1,50 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,21 MSEK (0,17 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 december 2023 uppgick likvida medel till 0,08 MSEK (0,23 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 7,22 MSEK (7,39 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Det beviljade anståndet från Skatteverket på drygt 3 MSEK förföll till betalning den 12 februari 2024. Ansökan om förlängning har beviljats t o m 12 september 2024. Därefter har bolaget möjlighet att ansöka om avbetalningsplan på 36 månader.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 31 december 2023 till 0,88 MSEK (1,69 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 4,86 MSEK (6,41 MSEK).

Vid årets utgång uppgick bolagets egna kapital till 6,16 MSEK (7,82 MSEK) och soliditeten var 31 % (34 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,35 SEK (0,44 SEK).

Den ökade orderingången tillsammans med långa betaltider från kunder utgör en utmaning för bolaget. Dessutom kräver leverantörer i allt större utsträckning betalning i förskott. Styrelsens bedömning är alltjämt att verksamheten kan finansieras kommande 12 månader, samtidigt som extern finansiering inte kan uteslutas.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 december 2023 var 17 672 183, var och en med kvotvärde om
0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 1 237 052,81 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari – mars 2024                    7 maj 2024

Bolagsstämma (Uppsala)                                 7 maj 2024

Halvårsrapport januari – juni 2024                    22 augusti 2024

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 22 februari 2024

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:            anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04


Motion Display – Year-end report 2023 (Swedish)

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required