Year-end report 2018 (Swedish)

RECORD PROFIT AND TURNOVER

ÅRET 2018 (JANUARI – DECEMBER)

 •  Nettoomsättningen för året ökade med 71 % och uppgick till 50,39 MSEK (29,45 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 4,40 MSEK (2,40 MSEK).
 •  Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 94 % och uppgick till 25,00 MSEK (12,86 MSEK).
 •  Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (41 %).
 •  Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 34 % (35 %).
 •  Resultat före avskrivningar: 11,59 MSEK (0,36 MSEK).
 •  Nettoresultat: 8,38 MSEK (-2,71 MSEK).
 •  Resultat per aktie: 0,81 kr (-0,26 kr).
 •  Nettokassaflöde: -1,16 MSEK (-1,99 MSEK).
 •  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,07 MSEK (1,22 MSEK).
 •  Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

FJÄRDE KVARTALET 2018 (OKTOBER – DECEMBER)

 •  Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 13 % och uppgick till 10,33 MSEK (9,17 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 2,50 MSEK (1,07 MSEK).
 •  Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 36 % och uppgick till 4,81 MSEK (3,54 MSEK).
 •  Bruttomarginal egentillverkade produkter: 39 % (33 %).
 •  Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 34 % (36 %).
 •  Resultat före avskrivningar: 1,13 MSEK (0,08 MSEK).
 •  Nettoresultat: 0,30 MSEK (-0,69 MSEK).
 •  Resultat per aktie: 0,03 kr (-0,07 kr).Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 

 •  Genombrott på amerikanska apotek (drugstores) görs. En världsledande elektronikleverantör beställer 2 500 displayer för marknadsföring av en produkt inom kategorin personvård. Installation kommer att ske under första kvartalet.
 •  Processen att etablera helägt dotterbolag i USA påbörjas.
 •  Orderingången för egentillverkade produkter under kvartalet uppgår till 8,6 MSEK (19,8 MSEK).
 •  Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 5,5 MSEK (16,3 MSEK) varav egentillverkade produkter 5,3 (16,0 MSEK) och 0,2 MSEK (0,3 MSEK) installationer och övrigt.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 •  Bolaget engagerar ytterligare två säljare i USA.
 •  Den svenska organisationen förstärks med en marknadsdirektör och ytterligare en person på säljsupport.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Året som gått blev ett fantastiskt år Försäljningen ökade med 71% och nettoresultatet blev hela 8,4 MSEK. Det starka resultatet har möjliggjorts inte minst av det faktum att vi har kunnat öka bruttomarginalen från 41% till 46% för egentillverkade produkter. En annan framgångsfaktor har varit de starkt förbättrade ledtider vi kan erbjuda.

Vi går in i 2019 med ytterligare stärkt självförtroende och kan, tack vare det starka resultatet, göra en organisk satsning på ytterligare säljresurser. I USA har vi sålunda engagerat två mycket kvalificerade säljare, vilket i praktiken dubblerar säljstyrkan i USA. I Sverige har vi anställt en marknadsdirektör med gedigen internationell erfarenhet. Hans främsta uppgift blir att få igång försäljningen i Europa. Också säljstödet i Uppsala har förstärkts med en person. Detta är nödvändigt inför fortsatt förväntade försäljningsökningar i bl. a USA.

Allt detta sammanfaller med den satsning på digital marknadsföring som bolaget initierat och som vi förväntar oss ska få stor betydelse. Våra produkter är bevisligen mycket kostnadseffektiva men fortfarande i hög grad okända bland potentiella kunder världen över. Som ett första steg i denna process har vi i dagarna lanserat en ny hemsida. Där framgår nu på ett helt nytt sätt den fantastiska mångfald av prominenta kunder vi har och några av de olika projekt vi genomfört tillsammans med dem. Vi visar också vilken bredd vårt produktutbud har tack vare det betydande utvecklingsarbete som fortgår.

Det till synes svaga orderläget vid årsskiftet beror främst på att våra begränsade försäljningsresurser i USA under slutet av året fokuserat på att ytterligare stärka särskilt viktiga kundrelationer och att säkerställa rekrytering av det förstärkta säljteam som nu kommit på plats.

Till sist vill jag tacka vår fantastiska personal. Jag känner starkt att vi som organisation går från klarhet till klarhet och att stämningen och framtidstron aldrig varit mer positiv!

OMSÄTTNING OCH RESULTAT


Helår (januari-december 2018)

Nettoomsättningen för året uppgick till 50,39 MSEK (29,45 MSEK), vilket är en ökning med 20,95 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under året med 12,14 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 25,00 MSEK (12,86 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året till 46 % (41 %).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 34 % (35 %).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 11,59 MSEK (0,36 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till 8,62 MSEK (-2,48 MSEK).

Periodens nettoresultat blev 8,38 MSEK, vilket är en ökning med 11,09 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 2,85 MSEK (2,65 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

 

Fjärde kvartalet (oktober-december 2018)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 10,33 MSEK (9,17 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 4,81 (3,54 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året till 39 % (33 %).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 34 % (36 %).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,13 MSEK (0,08 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev 0,30 MSEK (-0,69 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,79 MSEK (0,99 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 0,07 MSEK (1,22 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 12,26 MSEK (8,25 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Årets aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 31 december 2018 till 2,85 MSEK (2,65 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,86 MSEK (7,80 MSEK).

Vid årets utgång uppgick bolagets egna kapital till 16,54 MSEK (8,16 MSEK) och soliditeten var 49 % (32 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 1,59 SEK (0,78 SEK).

Med hänsyn tagen till aktuellt orderläge och gällande prognoser är bedömningen att behov av någon ytterligare finansiering under 2019 inte föreligger. Det behov av rörelsekapitalfinansiering den snabba tillväxten medför beräknas kunna tillfredsställas via lån.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 december 2018 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari – mars 2019                      7 maj 2019

Bolagsstämma (Uppsala)                                   7 maj 2019

Halvårsrapport januari – juni 2019                     22 aug 2019

Fullständig årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida från och med

tisdagen den 9 april 2019.

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 14 februari 2019

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

 


 

Download as PDF

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required