Results of Rights Issue (Swedish)

Motion Display Scandinavia AB (”Motion Display” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission som löpte med teckningsperiod från och med den 18 oktober till och med den 1 november 2021 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att aktier för cirka 5,8 MSEK, motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Aktier för omkring 1,9 MSEK, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades aktier för cirka 5,4 MSEK, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen, av emissionsgaranter. Företrädesemissionen är således tecknad till 70 procent, vilket innebär att Motion Display tillförs cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

VD Anna Engholm kommenterar

Först och främst vill jag rikta ett stort tack för förtroendet från våra befintliga aktieägare och samtidigt från er nya aktieägare, som jag vill passa på att hälsa varmt välkomna. Likviden från emissionen ger oss förutsättningar att stå bättre rustade inför planerade marknadssatsningar i främst USA.

Företrädesemissionen i sammanfattning

Den som på avstämningsdagen den 14 oktober 2021 var registrerad som aktieägare i Motion Display ägde rätt att med företräde teckna nya aktier i Bolaget. För varje befintlig aktie erhölls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigade till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,80 SEK per aktie. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Slutligt utfall

Företrädesemissionen omfattade sammanlagt högst 10 395 402 aktier. Totalt tecknades Företrädesemissionen till 70 procent, vilket medför att 7 276 781 nya aktier kommer att emitteras, fördelat på:

  • 3 213 046 aktier tecknade med företrädesrätt vilket motsvarar cirka 31 procent av Företrädesemissionen
  • 1 039 808 aktier tecknade utan företrädesrätt samt vilket motsvarar cirka 10 procent av Företrädesemissionen
  • 3 023 927 aktier tecknade utan företrädesrätt genom infriande av garantiåtaganden vilket motsvarar cirka 29 procent av Företrädesemissionen

Bolaget tillförs därmed cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,4 MSEK. Genom emissionslikviden avser Bolaget stärka sin finansiella ställning inför att Bolagets marknad återöppnar efter pandemin.

Besked om tilldelning

Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras idag, den 4 november 2021. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas senast på likviddagen den 9 november 2021, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Motion Displays aktiekapital kommer genom Företrädesemissionen att öka med 509 374,67 SEK till sammanlagt 1 237 052,81 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 7 276 781 aktier till 17 672 183 aktier. Utspädningen för de aktieägare som inte tecknat nya aktier kommer att uppgå till cirka 41,2 procent.

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) pågår fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 46, 2021. Omkring sju arbetsdagar därefter kommer BTA omvandlas till nya aktier.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För frågor hänvisas till:

Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB

anna.engholm@motiondisplay.com

+46 0709 – 79 35 04

Denna information är sådan som Motion Display är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021.

Om Motion Display Scandinavia AB

Motion Display grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef på Pharmacia och grundare av bl.a. Pricer, och är ett innovativt företag inom det snabbt växande segmentet In-Store Marketing. Bolaget har utvecklat ett revolutionerade sätt att göra reklam vid varan i butiken, där mer än 70 procent av köpbesluten tas. Bolagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och samtidigt förmedla olika budskap i en rullande sekvens. Omfattande dokumentation visar på såväl starkt ökad uppmärksamhet som drastiska försäljningsökningar vid användning av Motion Displays blinkade skyltar. Displayernas extremt låga strömförbrukning och dess pappersliknande egenskaper, gör att displayerna hanteras lika enkelt som traditionella pappers- och plastskyltar med statiska budskap.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i ovan nämnda jurisdiktioner eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i investeringsmemorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela investeringsmemorandumet. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som “ska”, “förväntas”, “tror”, “uppskattar”, “avser”, “ämnar”, “antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Bolagets avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Bolaget har gjort efter bästa förmåga men som Bolaget inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Bolaget. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.


Motion Display – Results of Rights Issue – Press release 211104 (Swedish)

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required