Report from Annual General Meeting (Swedish)

The Annual General Meeting of Motion Display Scandinavia AB was held on May 5, 2020. Below is a summary of the decisions that were made. All decisions were taken unanimously.

Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 225 tusen kronor, varav 90 tusen kronor till ordföranden och 45 tusen kronor vardera till resterande ledamöter och att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Omval gjordes av Erik Danielsson, som också omvaldes till styrelsens ordförande, Martin Svensson Henning, Pelle Hjortblad och Christian Strömlid. Årsstämman beslutade vidare om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricerWaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Lars Kylberg som medpåskrivande revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid årsstämman bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade enligt styrelsens fullständiga förslag om införande av ett personaloptionsprogram avseende ledning, nyckelpersoner och anställda genom en riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner.

 

För ytterligare information

Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB, +46 (0) 709 79 35 04

Motion Display är den ledande globala tillverkaren av skyltar till detaljhandeln baserade på elektroniskt papper och erbjuder nya lösningar för effektiv marknadsföring i butik. Bolaget grundades i Uppsala 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB och grundare av bland annat Pricer AB, världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Labels) och Scandinavian Biogas. http://www.motiondisplay.com


Download as PDF

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required