Report from Annual General Meeting (Swedish)

The Annual General Meeting of Motion Display Scandinavia AB was held on May 11, 2023.
Below is a summary of the decisions that were made.

Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt fem prisbasbelopp (belopp enligt innevarande år), varav två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp vardera till resterande ledamöter och att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Årsstämman beslutade om omval av Erik Danielsson och Per Hjortblad. Erik Danielsson omvaldes också till styrelsens ordförande.  I enlighet med styrelsens förslag beslutades det om nyval av Bengt Pende.
Vid årsstämman presenterades ytterligare ett förslag till ledamot, Jakob Malmlöf Gammelgaard, som också nyvaldes. Jakob är född 1961 och har en lång bakgrund inom svensk dagligvaruhandel där han jobbat på Coop i flera roller. Nu arbetar han på Everfresh AB, Sveriges ledande frukt- och grönt företag.
Martin Svensson Henning och Christian Strömlid har avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricerWaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid årsstämman bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Bemyndigandet ska kunna användas för

att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 30 procent.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För ytterligare information

Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB, +46 (0)709 79 35 04

Motion Display är den ledande globala tillverkaren av skyltar till detaljhandeln baserade på elektroniskt papper och erbjuder nya lösningar för effektiv marknadsföring i butik. Bolaget grundades i Uppsala 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB och grundare av bland annat Pricer AB, världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Labels) och Scandinavian Biogas. http://www.motiondisplay.com


Motion Display – Report from AGM 230511

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required