Interim Report Jan-Sep 2022 (Swedish)

Increased turnover and improved result

TREDJE KVARTALET 2022 (JULI – SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 162 % och uppgick till 2,03 MSEK
  (0,78 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 44 % och uppgick till 0,80 MSEK
  (0,54 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -1,69 MSEK (-2,57 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,41 MSEK (-3,31 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,14 kr (-0,32 kr).
   

9 MÅNADER 2022 (JANUARI – SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 11,50 MSEK (11,78 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 5,93 MSEK (6,26 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -2,78 MSEK (-3,81 MSEK).
 • Nettoresultat: -5,00 MSEK (-6,08 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,28 kr (-0,58 kr).
 • Nettokassaflöde: -3,51 MSEK (-2,74 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,60 MSEK (0,23 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 17 672 183 st.

Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.
 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Orderingången under kvartalet var 0,4 MSEK (3,2 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 0,4 MSEK (3,1 MSEK).

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Bolaget gör inbrytning i Australien och får order från Diageo värd 1,1 MSEK. Ordern avser tre olika varumärken och leverans är planerad till slutet av året.
 • Ledande dryckesleverantör i USA lägger återigen en betydande order. Ordern avser denna gång elva olika varumärken och uppgår till 2,7 MSEK (föregående år nio varumärken och till ett ordervärde om 1,5 MSEK). Leverans är planerad till slutet av året.
 • Bolaget beviljas lån från ALMI om 2 MSEK.
 • Bolaget beviljas tillfälligt anstånd med skattebetalning av redan inbetalda avgifter vilket medför ett kapitaltillskott om 3 MSEK.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Naturligvis gläds vi åt att såväl försäljning som resultat detta kvartal är avsevärt bättre än samma period föregående år. Dessvärre har vi dock kvardröjande problem på den viktiga amerikanska marknaden även om vi kan skönja ljuspunkter i och med bra dialoger med kunder om kommande möjligheter. Vi har däremot haft relativa framgångar i Europa och övriga världen som tillsammans under kvartalet står för cirka hälften av omsättningen.

Efter periodens slut har vi erhållit två betydande beställningar till ett sammanlagt ordervärde om 3,8 MSEK för leverans innan årsskiftet. Den första är en beställning från Australien och Diageo till ett ordervärde om 1,1 MSEK. Diageo är ett av världens största spritföretag med representation i 180 länder och mer än 200 spritsorter i sin portfölj, bl a Smirnoff, Gordons Gin och Baileys. Hitintills har vi levererat ett femtiotal display-program till Diageo, främst för den amerikanska marknaden. Denna order är den första från Diageo Australien och en viktig inbrytning på en för oss ny geografisk marknad. Den andra är en beställning från USA och en annan ledande leverantör av alkoholhaltiga drycker. Tidigare har samma kund beställt skyltprogram i flera omgångar – den första omgången avsåg tre varumärken, den andra sex, och sedan nio varumärken. Ordern uppgår denna gång till 2,7 MSEK och avser elva olika varumärken. Det är alltid glädjande med återkommande kunder och det visar att våra produkter fungerar.

Inte minst genom vår nye globala försäljningsdirektör, har vi aktivt kunnat nå viktiga beslutsfattare hos våra primära målkunder internationellt. Återigen bekräftas dock bilden av att vår produkt fortfarande är mycket okänd. Kunderna vi möter blir imponerade och inser produktens potentiella nytta.
 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nio månader (januari-september 2022)

Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 11,50 MSEK (11,78 MSEK), vilket är en minskning med 0,28 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning minskade under de första nio månaderna med 0,33 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 5,93 MSEK (6,26 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -2,78 MSEK (-3,81 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -4,86 MSEK (-5,94 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -5,00 MSEK, vilket är en ökning med 1,08 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,52 MSEK (1,29 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Tredje kvartalet (juli-september 2022)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 2,03 MSEK (0,78 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0,80 (0,54 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -1,69 MSEK (-2,57 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev -2,41 MSEK (-3,31 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,30 MSEK (0,23 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.
 

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 september 2022 uppgick likvida medel till 0,60 MSEK (0,23 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 7,61 MSEK (7,69 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30 september 2022 till 1,52 MSEK (1,29 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 6,90 MSEK (7,37 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 9,32 MSEK (4,44 MSEK) och soliditeten var 53 % (25 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,53 SEK (0,43 SEK).

Bolaget har beviljats lån från ALMI om 2 MSEK. Samtidigt har bolaget beviljats tillfälligt anstånd med skattebetalning av redan inbetalda avgifter vilket medför ett kapitaltillskott om ytterligare
3 MSEK. Detta tillsammans med konkreta kunddialoger och befintligt varulager gör att styrelsens bedömning är att verksamheten kan finansieras kommande 12 månader, även om en fortsatt orolig omvärld gör att extern finansiering inte kan uteslutas.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 30 september 2022 var 17 672 183, var och en med kvotvärde om
0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 1 237 052,81 SEK.

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Helårsrapport januari – december 2022             23 februari 2023

Delårsrapport januari – mars 2023                    11 maj 2023
 

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.
 

Uppsala den 17 november 2022

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:            anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04


Motion Display – Interim Report Jan-Sep 2022 (Swedish)

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required