Interim report Jan-Sep 2021 (Swedish)

Weak quarter – Rights issue completed

9 MÅNADER 2021 (JANUARI – SEPTEMBER)

  • Nettoomsättningen för niomånadersperioden minskade med 32 % och uppgick till
    11,78 MSEK (17,29 MSEK).
  • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete minskade med 27 % och uppgick till 6,26 MSEK
    (8,59 MSEK).
  • Resultat före avskrivningar: -3,81 MSEK (-1,07 MSEK).
  • Nettoresultat: -6,08 MSEK (-3,56 MSEK).
  • Resultat per aktie: -0,58 kr (-0,34 kr).
  • Nettokassaflöde: -2,74 MSEK (-2,17 MSEK).
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,23 MSEK (0,07 MSEK).
  • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

TREDJE KVARTALET 2021 (JULI – SEPTEMBER)

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0,78 MSEK (8,60 MSEK).
  • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 0,54 MSEK (4,16 MSEK).
  • Resultat före avskrivningar: -2,57 MSEK (1,23 MSEK).
  • Nettoresultat: -3,31 MSEK (0,45 MSEK).
  • Resultat per aktie: -0,32 kr (0,04 kr).

    Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

  • Orderingången under kvartalet var 3,2 MSEK (12,8 MSEK).
  • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 3,1 MSEK (9,9 MSEK).
  • Bolaget erhåller en order från en ledande leverantör av bildelar till ett värde om 1,9 MSEK. Ordern kommer från en återkommande kund och leverans kommer att ske under fjärde kvartalet för installation i Walmart-butiker.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Bolaget beslutar den 7 oktober om att genomföra en företrädesemission av aktier om maximalt cirka 18,7 MSEK. Företrädesemissionen tecknas till 70% och bolaget tillförs därmed cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,4 MSEK. Genom emissionslikviden avser bolaget stärka sin finansiella ställning inför att bolagets marknad återöppnar efter pandemin.
  • Bolaget erhåller den 11 oktober ett brygglån om 3,5 MSEK från bolagets bank. Villkoren för det upptagna lånet är sedvanliga bankvillkor. Genom lånet reglerar bolaget utestående checkkredit med 2,0 MSEK samt återbetalar bolagets kortfristiga lån till Erik Danielsson Förvaltning AB om 1,5 MSEK.
  • En kund, som bolaget har en utestående fordran på, och som uppgår till 370 KSEK, sätts i rekonstruktion, varför fordran bedöms som osäker.
  • Bolaget får en strategiskt viktig order från en ledande dryckesleverantör avseende ett flertal varumärken. Orderns storlek uppgår till 1,5 MSEK och leverans kommer att ske under första kvartalet 2022. Displayerna kommer att distribueras rikstäckande i USA, till flera marknader, inklusive spritbutikskedjor.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Vi har haft ett mycket tungt kvartal i skuggan av de dramatiska effekter pandemin haft på vår verksamhet. Våra kunder har i många fall inte ens tillåtits att besöka detaljhandlarnas inköpskontor och slutkunder har ändrat sina köpmönster från handel i butik till näthandel och hemleverans. Under pandemin har därför marknadsföring tidigare avsedd för butik till stor del styrts om till digital marknadsföring vilket påverkat oss negativt.

För att hantera detta har vi efter tredje kvartalets slut genomfört en företrädesemission, som inbringar ca 10,7 MSEK efter emissionskostnader. Därmed stärker vi Bolagets finansiella ställning för att kunna tillvarata föreliggande tillväxtmöjligheter samt att stå rustade nu när marknaden åter öppnar sig efter pandemin.

Vi ser nu att de fysiska butikerna återhämtar sig och vi ser tecken på att våra kunder nu börjar planera för en återgång till rutiner som gällde innan pandemin. Bland annat erhöll vi, i det tredje kvartalet, en order från en ledande leverantör av bildelar till ett värde om 1,9 MSEK. Detta är en beställning från en återkommande kund och displayerna kommer att installeras i Walmart-butiker i det fjärde kvartalet. Efter periodens slut erhöll vi en order från en ledande dryckesleverantör i USA. Denna order är strategiskt viktig då den dels omfattar ett flertal varumärken och det även handlar om rikstäckande distribution och installation i olika butikskedjor utanför Walmart. Leverans kommer att ske i början av 2022.

Jag vill rikta ett stort tack för förtroendet från våra befintliga aktieägare och samtidigt från er nya aktieägare, som jag vill passa på att hälsa varmt välkomna.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nio månader (januari-september 2021)

Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 11,78 MSEK (17,29 MSEK), vilket är en minskning med 5,51 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning minskade under de första nio månaderna med 2,33 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 6,26 MSEK (8,59 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -3,81 MSEK (-1,07 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -5,94 MSEK (-3,39 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -6,08 MSEK, vilket är en minskning med 2,52 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,29 MSEK (1,43 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Tredje kvartalet (juli-september 2021)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,78 MSEK (8,60 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0,54 (4,16 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -2,57 MSEK (1,23 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev -3,31 MSEK (0,45 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,23 MSEK (0,18 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 september 2021 uppgick likvida medel till 0,23 MSEK (0,07 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 7,69 MSEK (7,47 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30 september 2021 till 1,29 MSEK (1,43 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,37 MSEK (8,33 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 4,44 MSEK (8,60 MSEK) och soliditeten var 25 % (33 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,43 SEK (0,83 SEK).

Med hänsyn till den företrädesemission som genomförts under oktober samt även den förväntade utvecklingen är det styrelsens bedömning att verksamheten kan finansieras kommande tolv månader.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 30 september 2021 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Helårsrapport januari – december 2021             24 februari 2022

Delårsrapport januari – mars 2022                    12 maj 2022

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 18 november 2021

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:            anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04


Motion Display – Interim Report – Jan-Sep 2021 (Swedish)

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required