Interim report Jan-Sep 2020 (Swedish)

POSITIVE RESULT AND STRONG ORDER INTAKE IN THE THIRD QUARTER

9 MÅNADER 2020 (JANUARI – SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 17,29 MSEK (22,84 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 8,59 MSEK (10,62 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -1,07 MSEK (-0,95 MSEK).
 • Nettoresultat: -3,56 MSEK (-3,36 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,34 kr (-0,32 kr).
 • Nettokassaflöde: -2,17 MSEK (0,02 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,07 MSEK (0,14 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

TREDJE KVARTALET 2020 (JULI – SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 8,60 MSEK (11,17 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 4,16 MSEK (4,88 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: 1,23 MSEK (1,18 MSEK).
 • Nettoresultat: 0,45 MSEK (0,38 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,04 kr (0,04 kr).Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Orderingången under kvartalet uppgår till 12,8 MSEK (5,3 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 9,9 MSEK (4,3 MSEK).
 • En ledande leverantör av personliga hygienprodukter lägger en beställning till ett värde av
  7,5 MSEK. Beställningen inkluderar såväl displayer som installation på två ledande och rikstäckande amerikanska ”drugstores”. Leverans kommer att ske under fjärde kvartalet 2020.
 • Bolaget lanserar en ny produktlinje med fokus på säkerhetsskyltar och lanserar i samband med det en egen webshop med namnet Safety Motion Sign (safetymotionsign.com).
 • Bolaget ansöker om och beviljas fortsatt stöd för korttidspermittering. För berörda medarbetare minskas arbetstiden med mellan 20% och 60%. Genom denna åtgärd minskar bolaget sin lönekostnad med 29 %. Erhållet bidrag för perioden uppgår till 294 170 kronor.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Bolaget ansöker om och beviljas fortsatt stöd för korttidspermittering.
  För berörda medarbetare minskas arbetstiden med 20%.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Vi gläder oss naturligtvis åt att vi kan redovisa en vinst för tredje kvartalet. Kanske ännu mer glädjande är orderingången under perioden vilket innebär att även fjärde kvartalet blir starkt då hela orderstocken vid periodens slut är planerad att levereras i år.

I orderingången ingår den större order vi fick från en ledande leverantör av personliga hygienprodukter. Detta program kommer att installeras på rikstäckande amerikanska ”drugstores” under fjärde kvartalet. Detta är en återkommande kund som för första gången väljer att använda våra displayer också utanför Walmart vilket gör att volymerna blir betydligt större i och med att vi når avsevärt många fler butiker. Just att komma in med våra produkter också på nya kedjor har länge varit ett högt prioriterat mål vilket gör detta genombrott särskilt intressant och spännande.

Likviditetsmässigt är situationen fortfarande ansträngd, till största del p g a långa betaltider från stora multinationella företag. Vi räknar dock med att klara likviditetsbehovet då vi har ett stort lager av komponenter värt ca 7,5 MSEK och dessutom utestående kundfordringar minus leverantörsskulder vid periodens slut uppgående till hela 5,1 MSEK.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nio månader (januari-september 2020)

Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 17,29 MSEK (22,84 MSEK), vilket är en minskning med 5,55 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning minskade under de första nio månaderna med 2,03 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 8,59 MSEK (10,62 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -1,07 MSEK (-0,95 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3,39 MSEK (-3,18 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -3,56 MSEK, vilket är en minskning med 0,20 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,43 MSEK (2,77 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

 

Tredje kvartalet (juli-september 2020)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 8,60 MSEK (11,17 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 4,16 (4,88 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,23 MSEK (1,18 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev 0,45 MSEK (0,38 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,18 MSEK (1,10 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 september 2020 uppgick likvida medel till 0,07 MSEK (0,14 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 7,47 MSEK (9,50 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30 september 2020 till 1,43 MSEK (2,77 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 8,33 MSEK (8,59 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 8,60 MSEK (13,18 MSEK) och soliditeten var 33 % (38 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,83 SEK (1,27 SEK).

Bedömningen är, baserat på konkreta kunddialoger, att behov av rörelsekapitalfinansiering beräknas kunna tillfredsställas via lån. Nyemission kan inte uteslutas i det fall bolaget beslutar om ökad marknadssatsning.Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.Totalt antal aktier per den 30 september 2020 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké för helåret 2020                25 februari 2021

Delårsrapport januari – mars 2021                    11 maj 2021

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

 

Uppsala den 12 november 2020

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

 

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:            anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04


Motion Display – Interim report Jan-Sep 2020 (Swedish)

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required