Interim report Jan-Sep 2019 (Swedish)

STRONG THIRD QUARTER

 

9 MÅNADER 2019 (JANUARI – SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 22,84 MSEK (40,06 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 2,36 MSEK (1,89 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 10,62 MSEK (20,20 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 43 % (48 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 20 % (33 %).
 • Resultat före avskrivningar: -0,95 MSEK (10,47 MSEK).
 • Nettoresultat: -3,36 MSEK (8,08 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,32 kr (0,78 kr).
 • Nettokassaflöde: 0,02 MSEK (0,34 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,14 MSEK (1,59 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

TREDJE KVARTALET 2019 (JULI – SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 23 % och uppgick till 11,17 MSEK (9,06 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,79 MSEK (0,49 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 10 % och uppgick till 4,88 MSEK (4,45 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 39 % (46 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 22 % (38 %).
 • Resultat före avskrivningar: 1,18 MSEK (1,62 MSEK).
 • Nettoresultat: 0,38 MSEK (0,82 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,04 kr (0,08 kr).

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Bolaget engagerar ytterligare en säljare för bearbetning av den europeiska marknaden med start den 15 augusti.
 • Bolaget förlänger kontraktet med det tyska säljbolaget.
 • Orderingången för egentillverkade produkter under kvartalet uppgår till 4,6 MSEK(6,1 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 4,3 MSEK (5,5 MSEK) varav egentillverkade produkter 3,7 (4,3 MSEK) och 0,6 MSEK (1,2 MSEK) installationer och övrigt.

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Betydande order från Tyskland erhållen till ett ordervärde om 1,3 MSEK.

 

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Efter en rekordhög orderingång i andra kvartalet kan vi konstatera att kvartalet är vårt starkaste tredje kvartal hittills. Vi når en omsättning på drygt 11 MSEK och gör därmed ett positivt, om än marginellt, resultat för kvartalet. Samtidigt är orderingången under kvartalet lägre än vad vi hoppats. Vi ser för närvarande en avvaktande attityd generellt i branschen, inte minst i USA som är vår starkaste marknad, vilket bl. a leder till längre säljcykler än normalt. Det positiva är dock att listan av prospekt vi arbetar med är fortsatt stor och dessutom tilltagande.

Efter kvartalets slut har vi säkrat en order från Tyskland till ett ordervärde om 1,3 MSEK vilket vi hoppas är ett tecken på att Tyskland är den spännande marknad vi förväntat oss.

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nio månader (januari-september 2019)

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 22,84 MSEK (40,06 MSEK), vilket är en minskning med 17,22 MSEK jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning minskade under de första nio månaderna med 9,58 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 10,62 MSEK
 • (20,20 MSEK).
 • Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under de första nio månaderna till 43 %
 • (48 %).
 • Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 20 % (33 %).
 • Resultatet före avskrivningar uppgick till -0,95 MSEK (10,47 MSEK).
 • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3,18 MSEK (8,26 MSEK).
 • Periodens nettoresultat blev -3,36 MSEK, vilket är en minskning med 11,44 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.
 • Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 2,77 MSEK (2,06 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Tredje kvartalet (juli-september 2019)

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 11,17 MSEK (9,06 MSEK).
 • Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 4,88 (4,45 MSEK).
 • Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året till 39 % (46 %).
 • Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 22 % (38 %).
 • Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,18 MSEK (1,62 MSEK).
 • Kvartalets nettoresultat blev 0,38 MSEK (0,82 MSEK).
 • Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,10 MSEK (0,84 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

 

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 september 2019 uppgick likvida medel till 0,14 MSEK (1,59 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 9,50 MSEK (11,94 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30 september 2019 till 2,77 MSEK (2,06 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 8,59 MSEK (7,78 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 13,18 MSEK (16,23 MSEK) och soliditeten var 38 % (46 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 1,27 SEK (1,56 SEK).

Bedömningen är att kombinationen av stort komponentlager och konkreta kunddialoger gör att behov av någon ytterligare finansiering under 2020 inte föreligger. Behov av rörelsekapitalfinansiering beräknas kunna tillfredsställas via lån.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 30 september 2019 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké för helåret 2019     20 februari 2020

Delårsrapport januari – mars 2020      5 maj 2020

 

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 14 november 2019

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm

Verkställande direktör

 

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:   anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04

 


 

Download as PDF

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required