Interim report Jan-Sep 2018 (Swedish)

ANOTHER PROFITABLE QUARTER – TURNOVER DOUBLED JAN-SEP

 

9 MÅNADER 2018 (JANUARI – SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 98 % och uppgick till 40,06 MSEK (20,28 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,89 MSEK (1,33 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 117 % och uppgick till 20,20 MSEK (9,33 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 48 % (46 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 33 % (34 %).
 • Resultat före avskrivningar: 10,47 MSEK (0,28 MSEK).
 • Nettoresultat: 8,08 MSEK (-2,02 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,78 kr (-0,19 kr).
 • Nettokassaflöde: 0,34 MSEK (-3,12 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,59 MSEK (0,16 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

 

TREDJE KVARTALET 2018 (JULI – SEPTEMBER)

 •  Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 8 % och uppgick till 9,06 MSEK (8,37 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,49 MSEK
  (0,08 MSEK).
 •  Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 23 % och uppgick till 4,45 MSEK (3,61 MSEK).
 •  Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (45 %).
 •  Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 38 % (36 %).
 •  Resultat före avskrivningar: 1,62 MSEK (0,89 MSEK).
 •  Nettoresultat: 0,82 MSEK (0,12 MSEK).
 •  Resultat per aktie: 0,08 kr (0,01 kr).

  Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 

 • Bolaget förstärker organisationen inför förväntad expansion och rekryterar en Fraktkoordinator samt ytterligare en Ingenjör.
 • Bolaget beviljas banklån om 2 MSEK för att stärka behovet av rörelsekapital. Lånet löper under tre år. Dessutom får bolaget utökad bankkredit med ytterligare 1 MSEK t o m 181130.
 • Orderingången för egentillverkade produkter under kvartalet uppgår till 6,1 MSEK (6,9 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 5,5 MSEK (5,0 MSEK) varav egentillverkade produkter 4,3 MSEK (4,0 MSEK) och 1,2 MSEK (1,0 MSEK) installationer och övrigt.

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 •  En order lagd under kvartalet utökas efter kvartalets utgång med 1,7 MSEK.
 •  Processen att etablera helägt dotterbolag i USA påbörjas.

 

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Nu gör vi ännu ett kvartal med vinst. Efter årets första nio månader har omsättningen nära fördubblats jämfört med samma period föregående år och vi kan redovisa ett nettoresultat om hela 8,1 MSEK.

Det är fortsatt den amerikanska marknaden som står för den större delen av omsättningen. Samtidigt bryter vi mark nu även i Europa där försäljningen under kvartalet uppgår till 0,9 MSEK. Vi har bl a levererat displayer till Tyskland, till en av världens ledande dryckesleverantörer.

Bearbetning av nya kunder och nya kundsegment fortgår och fördelningen av omsättningen under kvartalet uppgår till ca 30 % nya kunder och 70 % återkommande. Bland nya kunder i USA återfinns en ledande leverantör inom personvård – en inbrytning inom ännu ett segment.

USA har under året introducerat importtullar på många produkter som tillverkas i Kina. Vår bedömning är att vår produkt tillhör en klassificering som inte drabbats och arbetar med att säkerställa detta. Läget är dock fortfarande något oklart. Under alla omständigheter kommer vi nu att påskynda etablerandet av vårt sedan tidigare planerade USA-bolag. Utifall vi trots allt skulle drabbas av höjda tullar skulle ett USA-bolag avsevärt lindra effekterna. Vi räknar med att USA-bolaget finns registrerat redan i början av 2019.

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nio månader (januari-september 2018)

Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 40,06 MSEK (20,28 MSEK), vilket är en ökning med 19,78 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under de första nio månaderna med 10,87 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 20,20 MSEK (9,33 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under de första nio månaderna till 48 % (46 %).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 33 % (34 %).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 10,47 MSEK (0,28 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till 8,26 MSEK (-1,85 MSEK).

Periodens nettoresultat blev 8,08 MSEK, vilket är en ökning med 10,09 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 2,06 MSEK (1,65 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Tredje kvartalet (juli-september 2018)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 9,06 MSEK (8,37 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 4,45 (3,61 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året till 46 % (45 %).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 38 % (36 %).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,62 MSEK (0,89 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev 0,82 MSEK (0,12 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,84 MSEK (0,65 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

 

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 september 2018 uppgick likvida medel till 1,59 MSEK (0,16 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 11,94 MSEK, detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30 september 2018 till 2,06 MSEK (1,65 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,78 MSEK (7,48 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 16,23 MSEK (8,85 MSEK) och soliditeten var 46 % (40 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 1,56 SEK (0,85 SEK).

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014 (tidigare AktieTorget). Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 30 september 2018 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké för helåret 2018                 14 februari 2019

Delårsrapport januari – mars 2019                      7 maj 2019

 

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 8 november 2018

 

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

 

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post: anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04

 

 


 

Download as PDF

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required