Interim report Jan-Mar 2023 (Swedish)

Improved turnover and increased order intake

FÖRSTA KVARTALET 2023 (JANUARI – MARS)

 • Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 25 % och uppgick till 7,55 MSEK
  (6,05 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 54 % och uppgick till 4,16 MSEK
  (2,71 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: 0,32 MSEK (-0,46 MSEK).
 • Nettoresultat: -0,43 MSEK (-1,23 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,02 kr (-0,07 kr).
 • Nettokassaflöde: 4,15 MSEK (-2,57 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,30 MSEK (1,48 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 17 672 183 st.

Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Orderingången under kvartalet var 6,0 MSEK (1,5 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 6,3 MSEK (2,7 MSEK).
 • Bolaget får en order från en ledande global inköpsorganisation.
  Slutkunden är ett multinationellt livsmedelsföretag och dryckestillverkare och displayerna är avsedda för den tyska marknaden. Orderns värde uppgår till 1 MSEK.
  Leverans har gjorts efter kvartalets utgång.
 • Bolaget ställer ut på Euroshop i Düsseldorf. Denna mässa inträffar var tredje år och är världens största detaljhandelsmässa med besökare från hela världen. Intresset för våra produkter var mycket stort.
 • En av bolagets leverantörer har utsatts för id-kapning vilket resulterat i extraordinära kostnader. Leverantören har tagit på sig en del av ansvaret men det hela har ändå resulterat i en kapitalförlust som belastar periodens resultat med 0,52 MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Bolaget gör inbrytning i Sydamerika, Centralamerika och Karibien med en order från en ledande dryckesleverantör till ett ordervärde om 650 TSEK. Ordern avser fyra olika varumärken och leverans är planerad i början av kvartal tre.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Vi har inlett året positivt och första kvartalet är en klar förbättring jämfört med föregående år. Omsättningen steg till 7,5 MSEK vilket är en förbättring med 25%. Tillsammans med befintlig orderstock och den order vi fick efter kvartalets slut har vi i princip redan säkrat hela föregående års omsättning.
Hade vi inte råkat ut för bedrägeri och tvingats ta en extraordinär kostnad på 0,52 MSEK hade vi haft ett positivt nettoresultat för de första tre månaderna.

Orderingången från USA har under kvartalet varit fortsatt stark och uppgår till 4,7 MSEK. Det innebär att vi de två senaste kvartalen fått order från USA till ett värde om 11,7 MSEK och är därmed tillbaka på nivåer vi hade innan pandemin drabbade oss.

I månadsskiftet februari-mars ställde vi ut på Euroshop i Düsseldorf, världens största detaljhandelsmässa med besökare från hela världen. Mässan går av stapeln var tredje år och den var som vanligt mycket välbesökt. Det var ett stort intresse för våra produkter och återigen fick vi bekräftat hur stor del av våra potentiella kunder som inte känner till vår revolutionerande teknologi. Vi har nu många spännande leads från hela världen under bearbetning.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Första kvartalet (januari-mars 2023)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 7,55 MSEK (6,05 MSEK), vilket är en ökning med
1,50 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under kvartalet med 1,45 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 4,16 MSEK (2,71 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 0,32 MSEK (-0,46 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,35 MSEK (-1,15 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -0,43 MSEK, vilket är en förbättring med 0,80 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,24 MSEK (0,66 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 mars 2023 uppgick likvida medel till 4,30 MSEK (1,48 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 7,46 MSEK (7,39 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 31 mars 2023 till 0,24 MSEK
(0,66 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 6,02 MSEK (7,33 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 7,39 MSEK (7,33 MSEK) och soliditeten var 36 % (57 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,42 SEK (0,74 SEK).

Den fortsatt starka orderingången tillsammans med konkreta kunddialoger och befintligt varulager gör att styrelsens bedömning är att verksamheten kan finansieras kommande 12 månader, även om en fortsatt orolig omvärld gör att extern finansiering inte kan uteslutas.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 mars 2023 var 17 672 183, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 1 237 052,81 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Halvårsrapport januari – juni 2023                     24 augusti 2023

Delårsrapport juli – september 2023                  16 november 2023

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 11 maj 2023

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:            anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04


Motion Display – Interim Report Jan-Mar 2023 (Swedish)

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required