Interim report Jan-Mar 2022 (Swedish)

Turnover better than previous year

FÖRSTA KVARTALET 2022 (JANUARI – MARS)

 • Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 28 % och uppgick till 6,05 MSEK
  (4,73 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 26 % och uppgick till 2,71 MSEK
  (2,16 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -0,46 MSEK (-1,64 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,23 MSEK (-2,42 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,07 kr (-0,23 kr).
 • Nettokassaflöde: -2,57 MSEK (1,53 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,48 MSEK (4,64 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 17 672 183 st.

Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Orderingången under kvartalet var 1,5 MSEK (6,3 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 2,7 MSEK (6,5 MSEK).
 • Leverans av större pilotorder till restauranger och barer.
  Orderns värde uppgår till 1,8 MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Bolaget engagerar senior person med unikt nätverk inom dryckesindustrin för att stärka en internationell expansion.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Även om restriktionerna i samhället succesivt upphör och vi ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter pandemin tar det längre tid för kunder att komma till avslut än vad vi räknat med.

Omsättningen i första kvartalet blev trots detta bättre än föregående år. Bland viktiga leveranser under kvartalet finns de båda beställningarna bolaget erhöll i det fjärde kvartalet inom segmentet drycker. Det ena projektet avser en större skylt som ska installeras på restauranger och i barer, vilket är en ny intressant marknad. Det finns över en miljon restauranger, barer och nattklubbar bara i USA som representerar en enorm affärspotential. Det här är en pilotorder och vi kommer att följa utfallet av detta projekt med stort intresse. Det andra projektet avser displayer för nio olika varumärken som kommer att distribueras rikstäckande i USA. Ordervärdet för dessa båda uppgår till 3,3 MSEK.

Just dryckeskategorin är hittills den i särklass viktigaste kategorin för bolaget med många återkommande kunder och väldokumenterade starka försäljningsresultat, främst i USA. Som en följd av detta har vi nu tagit steget och engagerat en mycket senior person med ett unikt nätverk.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Första kvartalet (januari-mars 2022)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 6,05 MSEK (4,73 MSEK), vilket är en ökning med 1,32 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under kvartalet med 0,55 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 2,71 MSEK (2,16 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -0,46 MSEK (-1,64 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,15 MSEK (-2,36 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -1,23 MSEK, vilket är en ökning med 1,19 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,66 MSEK (0,39 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 mars 2022 uppgick likvida medel till 1,48 MSEK (4,64 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 7,39 MSEK (6,89 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 31 mars 2022 till 0,66 MSEK
(0,39 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,33 MSEK (7,77 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 13,09 MSEK (8,10 MSEK) och soliditeten var 57 % (34 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,74 SEK (0,78 SEK).

Bedömningen är, baserat på konkreta kunddialoger och befintligt varulager, att behov av finansiering beräknas kunna tillfredsställas via lån och i och med detta är styrelsens bedömning att verksamheten kan finansieras kommande 12 månader, även om en fortsatt orolig omvärld gör att extern finansiering inte kan uteslutas.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 mars 2022 var 17 672 183, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 1 237 052,81 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Halvårsrapport januari – juni 2022                     25 augusti 2022

Delårsrapport juli – september 2022                  17 november 2022

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.
Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 12 maj 2022

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör


Motion Display – Interim Report Jan-Mar 2022 (Swedish)

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required