Interim report Jan-Mar 2019 (Swedish)

HESITANT START

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 6,12 MSEK (16,34 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0 MSEK (0,54 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 2,75 MSEK (7,37 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (44 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: n/a (32 %).
 • Resultat före avskrivningar: -0,82 MSEK (3,82 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,64 MSEK (3,02 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,16 kr (0,29 kr).
 • Nettokassaflöde: 3,45 MSEK (0,09 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,55 MSEK (1,40 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bolaget engagerar ytterligare två säljare i USA.
 • Den svenska organisationen förstärks med ytterligare en person på säljsupport.
 • Den marknadsdirektör som tillträdde i januari avslutar sin anställning. Bolaget väljer nu istället att göra en riktad satsning mot den tyska marknaden och engagerar ett välrenommerat företag i Tyskland för att generera affärsmöjligheter.
 • Starkt kassaflöde uppgående till 3,45 MSEK (0,09 MSEK).
 • Orderingången för egentillverkade produkter under kvartalet uppgår till 2,5 MSEK (10,1 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 2,4 MSEK (11,6 MSEK) varav egentillverkade produkter 2,1 (11,0 MSEK) och 0,3 MSEK (0,6 MSEK) installationer och övrigt.


VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Bolaget tillkännager marknadssamarbete med iSEE Store Innovations, ett amerikanskt företag specialiserat på utrustning för marknadsföring i butik. Bolaget har inledningsvis tagit fram en skylt som enkelt kan monteras i iSEE APEX dryckeshållare som fästs med sugkoppar. Det finns drygt 500 000 iSEE APEX dryckeshållare installerade.
 • Bolaget får utökat lån med 1 MSEK. Dessutom får bolaget en utökad bankkredit med 1 MSEK t o m 191015.


KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Som vi visste när vi gick in i kvartalet med relativt svag orderstock kom kvartalet att bli en besvikelse. Detta inte minst jämfört med det urstarka första kvartalet i fjol då vi skördade frukterna av vår hittills största order i bolagets historia. Trots detta anser vi inte att utsikterna för vårt bolag ser mindre lovande ut. Tvärtom ser vi ett stadigt ökande intresse för våra produkter. Våra blinkande displayer skapar helt enkelt stora mervärden för våra kunder. Den saken är numera väl dokumenterad.

Vi måste ändå konstatera att vi haft en svag period och att orderingången varit sämre än väntat. Till detta har vi framför allt två viktiga förklaringar. Den första är att vi av olika skäl fått viktiga projekt från befintliga kunder avbokade p.g.a. missnöje med att så stor andel av de displayer de köpt inte kommit upp på hyllkanten i butik. I vissa fall har det handlat om upp till hela 30 procent. Som framgår av rapporten har vi inte heller kunnat fakturera sedvanliga installationstjänster. Tvärtom har vi tvingats kreditera missnöjda kunder. Just momentet att sätta upp skyltar i butiker är en tjänst som vi som bolag erbjuder kunder via utomstående företag. Det aktuella företaget är välrenommerat i branschen och har tidigare skött sitt uppdrag utmärkt. Vi adresserar nu detta problem på olika sätt och har gott hopp om att hitta en lösning och har också kommit en god bit på väg. I praktiken har vi alltså varit begränsade till att sälja till kunder som själva ombesörjer installation av skyltmaterial.

Ett annat skäl är, paradoxalt nog, att vi i år dubblerat säljstyrkan i USA, som ju står för mer än 90 procent av vår försäljning. Vi har nu fyra seniora säljare i stället för bara två. Problemet i en sådan situation är dock att nya säljare tar en signifikant andel av de andras resurser i anspråk innan de blir upplärda och självgående. De nya säljarna har redan börjat generera lovande ”leads”. Vår prospekt-lista innehåller fler möjligheter än någonsin tidigare.

Också samarbetet med iSEE, som vi nyligen annonserade kommer att ge resultat i sig självt, men är också ett exempel på hur vi blir alltmer uppmärksammade av andra viktiga aktörer i vår bransch.

Vi är fortsatt mycket optimistiska.


OMSÄTTNING OCH RESULTAT

 • Första kvartalet (januari-mars 2019)
 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 6,12 MSEK (16,34 MSEK). Omsättningen utgörs i sin helhet av försäljning av egentillverkade produkter.
 • Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2,75 MSEK (7,37 MSEK).
 • Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året till 46 % (44 %).
 • Ingen försäljning av installationer och övrigt under perioden. Bruttomarginalen uppgick vid motsvarande period föregående år till 32 %.
 • Resultatet före avskrivningar uppgick till -0,82 MSEK (3,82 MSEK).
 • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,57 MSEK (3,11 MSEK).
 • Periodens nettoresultat blev -1,64 MSEK, vilket är en minskning med 4,66 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.
 • Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,11 MSEK (0,57 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.


FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 mars 2019 uppgick likvida medel till 3,55 MSEK (1,40 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 11,02 MSEK (6,97 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 31 mars 2019 till 1,11 MSEK (0,57 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 8,29 MSEK (7,70 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 14,90 MSEK (11,18 MSEK) och soliditeten var 45 % (39 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 1,43 SEK (1,08 SEK).

Med hänsyn tagen till gällande prognoser är bedömningen att behov av någon ytterligare finansiering under 2019 inte föreligger. Behov av rörelsekapitalfinansiering beräknas kunna tillfredsställas via lån även om nyemission inte kan uteslutas.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 mars 2019 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.


KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Halvårsrapport januari – juni 2019      22 augusti 2019

Delårsrapport juli – september 2019     14 november 2019


ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 7 maj 2019

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm

Verkställande direktör


Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:   anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04

 


 

Download as PDF

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required