Interim report Jan-Mar 2018 (Swedish)

Motion Display Scandinavia AB – org nr 556682-8231

Delårsrapport för perioden januari 2018 – mars 2018

TRE MILJONER I VINST FÖRSTA KVARTALET – FORTSATT STARK ORDERINGÅNG

FÖRSTA KVARTALET 2018 (JANUARI – MARS)

 • Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 209 % och uppgick till 16,34 MSEK (5,29 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,54 MSEK (0,73 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 213 % och uppgick till 7,37 MSEK (2,36 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 44 % (42 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 32 % (32 %).
 • Resultat före avskrivningar: 3,82 MSEK (-0,54 MSEK).
 • Nettoresultat: 3,02 MSEK (-1,31 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,29 kr (-0,13 kr).
 • Nettokassaflöde: 0,09 MSEK (-1,91 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,40 MSEK (1,38 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Fokus på att säkerställa produktion och leverans av den rekordstora orderstocken som i praktiken inneburit en fyrdubbling av produktionskapaciteten.
 • Bolaget inleder globalt strategiskt samarbete med USA-baserade Altierre Corporation i syfte att möjliggöra dynamiska kampanjer i butik.
 • Orderingången för egentillverkade produkter under kvartalet uppgår till 10,1 MSEK
  (4,6 MSEK), en ökning med 220 %.

  • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 11,6 MSEK (4,1 MSEK) varav egentillverkade produkter 11,0 (3,6 MSEK) och 0,6 MSEK (0,5 MSEK) installationer och övrigt.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Året inleddes med vårt i särklass bästa kvartal hittills, både till omsättning och resultat. Den rekordhöga omsättningen på 16,3 MSEK motsvarar mer än hälften av hela förra årets försäljning och gav ett positivt resultat på 3,0 MSEK.

Med den rekordstora försäljningen under första kvartalet, har stor fokus lagts på att säkerställa produktion och leverans av tagna order. Detta har naturligtvis varit en stor utmaning då det i praktiken inneburit en fyrdubbling av produktionskapaciteten på relativt kort tid. Jag är mycket imponerad av hur detta arbete har genomförts och hur vi kunnat säkerställa utlovade leveranstider med bibehållen kvalitet.

Marginalen landade på 44 % för kvartalet vilket vi är mycket nöjda med. Under hösten tvingades vi säkra upp komponenter via dyrare
kanaler vilket kortsiktigt sänkte marginalen. Det är därför glädjande att vi kunnat få så positiva effekter av skalfördelar i samband med större produktionsvolym.

Även om försäljningen fortsatt präglas av framgångarna i USA finns det några glädjeämnen i Europa. Bland annat har vi under första kvartalet levererat displayer till en dryckesleverantör i England. Från samma dryckesleverantör har vi nu under första kvartalet också fått en tilläggsorder.

Orderingången av egentillverkade produkter har under kvartalet varit fortsatt stark och uppgick till 10,1 MSEK (4,1 MSEK).

Uppenbarligen utvecklas nu bolaget mycket positivt och vi ser framtiden an med stor tillförsikt. För detta vill jag tacka hela vår personal som gjort detta möjligt genom dedikerat och professionellt arbete.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT


Första kvartalet (januari-mars 2018)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 16,34 MSEK (5,29 MSEK), vilket är en ökning med 11,05 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under kvartalet med 5,02 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 7,37 MSEK (2,36 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året till 44 % (42 %).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 32 % (32 %).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 3,82 MSEK (-0,54 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till 3,11 MSEK (-1,25 MSEK).

Periodens nettoresultat blev 3,02 MSEK, vilket är en ökning med 4,34 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,57 MSEK (0,58 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 mars 2018 uppgick likvida medel till 1,40 MSEK (1,38 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 6,97 MSEK, detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 31 mars 2018 till 0,57 MSEK (0,58 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,70 MSEK (7,76 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 11,18 MSEK (9,56 MSEK) och soliditeten var 39 % (46 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 1,08 SEK (0,92 SEK).

Med den starka försäljningsökningen är bedömningen att behov av någon ytterligare finansiering under 2018 inte föreligger. Det behov av rörelsekapitalfinansiering den snabba tillväxten medför beräknas kunna tillfredsställas via lån.

Motion Display Scandinavia AB noterades på AktieTorget 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 mars 2018 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Halvårsrapport jan-jun 2018                            23 augusti 2018

Delårsrapport jan-sep 2018                             8 november 2018

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 3 maj 2018

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:            anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04

 


 

Download as PDF

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required