Interim Report Jan-Jun 2023 (Swedish)

Continued improvements

FÖRSTA HALVÅRET 2023 (JANUARI – JUNI)

 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 60 % och uppgick till 15,18 MSEK
  (9,47 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 68 % och uppgick till 8,62 MSEK
  (5,13 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: 1,14 MSEK (-1,10 MSEK).
 • Nettoresultat: -0,28 MSEK (-2,59 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,02 kr (-0,15 kr).
 • Nettokassaflöde: 1,98 MSEK (-3,58 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2,09 MSEK (0,56 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 17 672 183 st.

ANDRA KVARTALET 2023 (APRIL – JUNI)

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 123 % och uppgick till 7,63 (3,42 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 84 % och uppgick till 4,45 MSEK
  (2,42 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: 0,82 MSEK (-0,63 MSEK).
 • Nettoresultat: 0,16 MSEK (-1,36 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,01 kr (-0,08 kr).

  Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Orderingången under kvartalet var 4,4 MSEK (2,7 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 4,2 MSEK (1,8 MSEK)
 • Bolaget ställer ut på Retail Innovation Expo i Chicago.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Det andra kvartalet blev också en klar förbättring jämfört med föregående år. Omsättningen ökade med hela 4,2 MSEK och landade på totalt drygt 7,6 MSEK. Vi har därmed vid halvårsskiftet omsatt drygt 15,1 MSEK, vilket är mer än hela föregående års omsättning.

Det andra kvartalet gör vi också ett positivt nettoresultat om 0,16 MSEK. Om vi exkluderar aktiverade kostnader och avskrivningar gör vi till och med en vinst under första halvåret om 0,5 MSEK.

En konsekvens av den förbättrade utvecklingen är också ett positivt kassaflöde om 1,98 MSEK för årets första sex månader.

I juni ställde vi ut på en större mässa, denna gång Retail Innovation Expo i Chicago. Ännu en gång kunde vi konstatera att bolagets produkter väcker stort intresse och att en överväldigande del av våra potentiella kunder inte känner till vår revolutionerande teknologi.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Halvåret (januari-juni 2023)

Nettoomsättningen för sexmånadersperioden uppgick till 15,18 MSEK (9,47 MSEK), vilket är en ökning med 5,71 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under första halvåret med 3,48 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 8,62 MSEK (5,13 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,14 MSEK (-1,10 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,17 MSEK (-2,48 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -0,28 MSEK, vilket är en förbättring med 2,32 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,51 MSEK (1,22 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Andra kvartalet (april-juni 2023)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 7,63 MSEK (3,42 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 4,45 (2,42 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 0,82 MSEK (-0,63 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev 0,16 MSEK (-1,36 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,27 MSEK (0,57 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 juni 2023 uppgick likvida medel till 2,09 MSEK (0,56 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 6,19 MSEK (7,83 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30 juni 2023 till 0,51 MSEK
(1,22 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 5,69 MSEK (7,24 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 7,54 MSEK (11,73 MSEK) och soliditeten var 37 % (57 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,43 SEK (0,66 SEK).

Den fortsatt positiva orderingången tillsammans med konkreta kunddialoger och befintligt varulager gör att styrelsens bedömning är att verksamheten kan finansieras kommande 12 månader, även om en fortsatt orolig omvärld gör att behovet av extern finansiering inte kan uteslutas.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 30 juni 2023 var 17 672 183, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 1 237 052,81 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport juli – september 2023                  16 november 2023

Bokslutskommuniké för 2023                          22 februari 2024

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 24 augusti 2023

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:            anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04


Motion Display Interim Report Jan-Jun 2023 (Swedish)

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required