Interim Report Jan-Jun 2022 (Swedish)

Turbulent world makes impact

FÖRSTA HALVÅRET 2022 (JANUARI – JUNI)

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 9,47 MSEK (11,01 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 5,13 MSEK (5,72 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -1,10 MSEK (-1,24 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,59 MSEK (-2,77 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,15 kr (-0,27 kr).
 • Nettokassaflöde: -3,58 MSEK (-1,64 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,56 MSEK (1,26 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 17 672 183 st.

ANDRA KVARTALET 2022 (APRIL – JUNI)

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3,42 MSEK (6,28 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 2,42 MSEK (3,56 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -0,63 MSEK (0,40 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,36 MSEK (-0,35 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,08 kr (-0,03 kr).

  Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Orderingången under kvartalet var 2,7 MSEK (1,4 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 1,8 MSEK (1,9 MSEK).
 • Den osäkra kundförlusten om 370 TSEK från 2021 blir en konstaterad förlust och påverkar därmed omsättningen och övriga externa kostnader med samma belopp för perioden. Resultatförlusten belastade redan fjärde kvartalet 2021.
 • Bolaget beviljas och erhåller omställningsstöd för perioden januari 2022 uppgående till
  604 TSEK.
 • Bolaget engagerar senior person med unikt nätverk inom dryckesindustrin för att stärka en internationell expansion.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Vi tvingas konstatera, att den stagnation som uppkom i samband med pandemin fortfarande kvartstår även om vi ser vissa tecken på en återhämtning.  Problemen gäller inte minst den amerikanska marknaden där det är fortsatt trögt. Den amerikanska marknaden har under många varit vår största marknad och det är en stor besvikelse att den inte tagit den fart vi förväntat oss. Det är svårt att säga vad det beror på, men en förklaring är att vi ser en mer restriktiv hållning till vad som tillåts installera i butik och med detta längre och mer komplexa beslutsprocesser för godkännande.

Det är istället Europa och övriga världen som dominerar orderingången under första halvåret. Och här ser vi också hur viktigt det är att komma ut med produkter på marknaden. Varje nytt projekt blir ett skyltfönster och marknadsföring av vår teknologi. Vårt namn syns tydligt på varje display och många spontana förfrågningar kommer till oss.

Vi har också under perioden engagerat Per Delby som Global Sales Director, med placering på huvudkontoret i Uppsala. Per har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i globala FMCG-företag, främst inom dryckesbranschen, och kommer senast från Pernod Ricard. Vi har under åren gjort hundratals framgångsrika projekt i USA för ledande varumärkesleverantörer, inte minst inom dryckeskategorin. Det är dock fortfarande så att vår teknik i stort sett är okänd. Med Pers unika nätverk kan vi nu nå ut och dela med oss av dessa amerikanska projekt för målkunder i Europa och övriga världen på ett mer effektivt sätt än vad som tidigare varit möjligt.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Halvåret (januari-juni 2022)

Nettoomsättningen för sexmånadersperioden uppgick till 9,47 MSEK (11,01 MSEK), vilket är en minskning med 1,54 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning minskade under första halvåret med 0,58 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 5,13 MSEK (5,72 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -1,10 MSEK (-1,24 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,48 MSEK (-2,67 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -2,59 MSEK, vilket är en minskning med 0,18 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,22 MSEK (1,06 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Andra kvartalet (april-juni 2022)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 3,42 MSEK (6,28 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2,42 (3,56 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -0,63 MSEK (0,40 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev -1,36 MSEK (-0,35 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,57 MSEK (0,67 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 juni 2022 uppgick likvida medel till 0,56 MSEK (1,26 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 7,83 MSEK (6,40 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30 juni 2022 till 1,22 MSEK (1,06 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,24 MSEK (7,79 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 11,73 MSEK (7,75 MSEK) och soliditeten var 57 % (41 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,66 SEK (0,75 SEK).

Även om det relativt stora befintliga varulagret är positivt likviditetsmässigt för inkommande order, är det osäkert hur snabbt konkreta affärsmöjligheter kan omvandlas till order. Det gör att behov av lån och eventuell extern finansiering under kommande 12 månader inte kan uteslutas. Bolaget ser också över olika möjligheter till besparingar.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 30 juni 2022 var 17 672 183, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 1 237 052,81 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport juli – september 2022                  17 november 2022

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 25 augusti 2022

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör


Motion Display – Interim Report Jan-Jul 2022 (Swedish)

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required