Interim report Jan-Jun 2021 (Swedish)

IMPROVED RESULT COMPARED WITH PREVIOUS YEAR

FÖRSTA HALVÅRET 2021 (JANUARI – JUNI)

 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 27 % och uppgick till 11,01 MSEK
  (8,70 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 29 % och uppgick till 5,71 MSEK
  (4,43 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -1,24 MSEK (-2,31 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,77 MSEK (-4,01 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,27 kr (-0,39 kr).
 • Nettokassaflöde: -1,64 MSEK (-2,08 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,26 MSEK (0,23 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

ANDRA KVARTALET 2021 (APRIL – JUNI)

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 10 % och uppgick till 6,28 MSEK
  (5,71 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 19 % och uppgick till 3,56 MSEK
  (2,98 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: 0,40 MSEK (0,20 MSEK).
 • Nettoresultat: -0,35 MSEK (-0,62 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,03 kr (-0,06 kr).Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Orderingången under kvartalet var 1,4 MSEK (5,8 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 1,9 MSEK (4,9 MSEK).

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Såväl kvartal som halvår utföll betydligt starkare än föregående år. Ett viktigt skäl till detta är den förbättrade marginal som uppnåtts under perioden vilket är ett resultat av ett omfattande optimeringsarbete vad gäller inköp, processer och rutiner.

Orderingången i USA har dock varit sämre än föregående år vilket till stor del kan tillskrivas det faktum att kundernas beslutsprocess förlängts i skuggan av Covid-19. Baserat på mängden kunddialoger finns dock tecken på att situationen succesivt förbättras.

Pandemin har onekligen varit ansträngande för oss och vi ser fram emot att återgå till normala omständigheter.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Halvåret (januari-juni 2021)

Nettoomsättningen för sexmånadersperioden uppgick till 11,01 MSEK (8,70 MSEK), vilket är en ökning med 2,31 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under första halvåret med 1,28 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 5,72 MSEK (4,43 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -1,24 MSEK (-2,31 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,67 MSEK (-3,90 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -2,77 MSEK, vilket är en ökning med 1,25 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,06 MSEK (1,24 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Andra kvartalet (april-juni 2021)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 6,28 MSEK (5,71 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 3,55 (2,98 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 0,40 MSEK (0,20 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev -0,35 MSEK (-0,62 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,67 MSEK (0,43 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 juni 2021 uppgick likvida medel till 1,26 MSEK (0,23 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 6,40 MSEK (8,06 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30 juni 2021 till 1,06 MSEK (1,24 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,79 MSEK (8,82 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 7,75 MSEK (8,14 MSEK) och soliditeten var 41 % (32 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,75 SEK (0,78 SEK).

Bedömningen är att behov av finansiering beräknas kunna tillfredsställas via lån även om nyemission inte kan uteslutas.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 30 juni 2021 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport juli – september 2021        18 november 2021

Bokslutskommuniké för 2021                  24 februari 2022

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

 

Uppsala den 26 augusti 2021

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

 

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:            anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04


Motion Display Interim Report Jan-Jun 2021 (Swedish)

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required