Interim report Jan-Jun 2020 (Swedish)

FÖRSTA HALVÅRET 2020 (JANUARI – JUNI)

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 8,70 MSEK (11,67 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 4,43 MSEK (5,74 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -2,31 MSEK (-2,13 MSEK).
 • Nettoresultat: -4,01 MSEK (-3,75 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,39 kr (-0,36 kr).
 • Nettokassaflöde: -2,08 MSEK (3,10 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,23 MSEK (3,16 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

ANDRA KVARTALET 2020 (APRIL – JUNI)

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 3 % och uppgick till 5,71 MSEK
  (5,55 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 2,98 MSEK (3,00 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: 0,20 MSEK (-1,30 MSEK).
 • Nettoresultat: -0,62 MSEK (-2,10 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,06 kr (-0,20 kr).

  Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Orderingången under kvartalet uppgår till 5,8 MSEK (10,3 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 4,9 MSEK (8,6 MSEK).
 • Corona-krisen medför problem för bolaget med inskränkningar i möjligheterna till normalt försäljningsarbete. Samtidigt skjuts förväntade köpbeslut på framtiden i skuggan av Corona vilket gör det omöjligt att nå upp till interna prognoser. Detta gäller inte minst förväntningar på verksamheten i USA, bolagets i särklass största marknad.
 • Bolaget ansöker om och beviljas stöd för korttidspermittering hos Tillväxtverket enligt regeringens förslag, till att börja med för perioden april-juli. För berörda medarbetare minskas arbetstiden med mellan 20% och 60%. Genom denna åtgärd minskar bolaget sin lönekostnad med 28%. Erhållet bidrag för perioden april-juli uppgår till 881 183 kronor varav 660 887 kronor avser andra kvartalet.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Efter periodens utgång har order till ett värde om 4 MSEK tillkommit.
 • Bolaget lanserar en ny produktlinje med fokus på säkerhetsskyltar och lanserar i samband med det en egen webshop med namnet Safety Motion Sign (safetymotionsign.com).
  Initialt fokus är skyltar relaterade till Covid 19.
 • Bolaget ansöker om och beviljas fortsatt stöd för korttidspermittering för augusti-september. För berörda medarbetare minskas arbetstiden med mellan 20% och 40%. Genom denna åtgärd minskar bolaget sin lönekostnad med 29 %.
 • Bolaget vidtar ytterligare åtgärder för att sänka bolagets fasta kostnader.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Som väntat har kvartalet präglats av den pågående pandemin. I ljuset av detta ser vi ändå resultatet på minus 620 TSEK för kvartalet som bättre än förväntat. Vi har också under kvartalet haft en relativt bra orderingång. Detta inte minst tack vare återkommande större kunder som trots rådande läge lägger beställningar baserat på tidigare goda erfarenheter. Dialog med nya potentiella kunder finns i hög grad men vi ser en fortsatt avvaktande attityd inför denna typ av investering i ny teknologi.

Förutom sedvanlig kundbearbetning har vi under kvartalet tagit fram en produktlinje med varnings-/säkerhetsskyltar. Tankar på ”standardprodukter” har funnits länge men det uppenbara behov som framkommit i samband med Covid 19 har gjort att vi påskyndat utvecklingen. Skyltprogrammet har nu i augusti lanserats via en webshop i egen regi under namnet Safety Motion Sign (safetymotionsign.com).

Det är uppenbart att likviditeten är ansträngd i skuggan av pandemin. Vi ser dock en viss ljusning. Pågående kunddiskussioner och det faktum att vi efter periodens slut stängt affärer till ett värde om 4 MSEK gör att vår bedömning är att vi klarar likviditetsbehovet via lån. Samtidigt kan vi inte helt utesluta nyemission om så krävs.

Motion Display har under åren lagt avsevärda kostnader på forskning och utveckling. Bolaget besitter en överlägset bred bas inom området som resulterat i ett stort antal utvecklade produktmodeller. Detta möjliggör effektiva standardiseringar och därmed kostnadsbesparingar som vi nu utvärderar.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Halvåret (januari-juni 2020)

 • Nettoomsättningen för sexmånadersperioden uppgick till 8,70 MSEK (11,67 MSEK), vilket är en minskning med 2,98 MSEK jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning minskade under första halvåret med 1,31 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 4,43 MSEK (5,74 MSEK).
 • Resultatet före avskrivningar uppgick till -2,31 MSEK (-2,13 MSEK).
 • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3,90 MSEK (-3,62 MSEK).
 • Periodens nettoresultat blev -4,01 MSEK, vilket är en minskning med 0,27 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.
 • Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,24 MSEK (1,67 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.
 • Andra kvartalet (april-juni 2020)
 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 5,71 MSEK (5,55 MSEK).
 • Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2,98 (3,00 MSEK).
 • Resultatet före avskrivningar uppgick till 0,20 MSEK (-1,30 MSEK).
 • Kvartalets nettoresultat blev -0,62 MSEK (-2,10 MSEK).
 • Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,43 MSEK (0,56 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 juni 2020 uppgick likvida medel till 0,23 MSEK (3,16 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 8,06 MSEK (11,16 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30 juni 2020 till 1,24 MSEK
(1,67 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 8,82 MSEK (8,17 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 8,14 MSEK (12,79 MSEK) och soliditeten var 32 % (41 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,78 SEK (1,23 SEK).

Bedömningen är, baserat på konkreta kunddialoger, att behov av rörelsekapitalfinansiering beräknas kunna tillfredsställas via lån. Under rådande omständigheter föreligger dock en viss osäkerhet. Nyemission kan inte uteslutas i det fall bolaget beslutar om ökad marknadssatsning.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 30 juni 2020 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport juli – september 2020               12 november 2020

Bokslutskommuniké för 2020                         25 februari 2021

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

 

Uppsala den 20 augusti 2020

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                             

Verkställande direktör

 

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:           anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04


Motion Display – Interim report Jan-Jun 2020

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required