Interim report Jan-Jun 2018 (Swedish)

SJU MILJONER I VINST FÖRSTA HALVÅRET – REKORDSTARK OMSÄTTNING OCH RESULTAT

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 

 • Fortsatt framgång inom segmentet drycker. Samtidigt görs inbrytning inom segmentet hygienartiklar. Leverans till två större aktörer till ett sammanlagt ordervärde om 4,6 MSEK.
 • Betydelsefull leverans till Indonesien – en potentiellt mycket stor marknad.
 • Orderingången för egentillverkade produkter under kvartalet uppgår till 7,9 MSEK
  (7,0 MSEK), en ökning med 13 %.
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 6,6 MSEK (4,9 MSEK) varav egentillverkade produkter 6,1 (4,9 MSEK) och 0,5 MSEK (0 MSEK) installationer och övrigt.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Bolaget förstärker organisationen inför förväntad expansion och rekryterar en Fraktkoordinator samt ytterligare en Ingenjör. Båda tjänsterna tillträdes under augusti månad.
 • Christoffer Kral, försäljningschef Europa, avslutar sin anställning p.g.a. familjeskäl. Bolaget ser nu över olika alternativ att fullfölja den påbörjade Europasatsningen.
 • Bolaget får utökad bankkredit med ytterligare 1 MSEK t o m 181130.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolaget fortsätter att utvecklas positivt. Att vinsten under andra kvartalet före avskrivningar och aktiveringar uppgår till hela 4,32 MSEK är naturligtvis glädjande och illustrerar den succé vår produkt gör på marknaden. Motsvarande resultat för första halvåret uppgår till 7,49 MSEK att jämföra med en förlust på 1,73 MSEK för första halvåret 2017. Vi kan därmed konstatera ett vi med bred marginal gör ett rekordstarkt första halvår, sett till såväl omsättning som resultat. Ändå anser vi att vi med våra mycket begränsade säljresurser bara skrapat på ytan på en i sanning gigantisk marknad.

Vi förstärker nu också vårt ingenjörsteam för att ytterligare påskynda utvecklingen av vår produktfamilj. Därmed växer också barriärerna mot eventuella framtida konkurrenter.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Halvåret (januari-juni 2018)

 • Nettoomsättningen för sexmånadersperioden uppgick till 31,00 MSEK (11,91 MSEK), vilket är en ökning med 19,10 MSEK jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under första halvåret med 10,03 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 15,75 MSEK (5,72 MSEK).
 • Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick första halvåret till 48 % (46 %).
 • Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 32 % (34 %).
 • Resultatet före avskrivningar uppgick till 8,85 MSEK (-0,61 MSEK).
 • Resultatet efter avskrivningar uppgick till 7,39 MSEK (-2,02 MSEK).
 • Periodens nettoresultat blev 7,25 MSEK, vilket är en ökning med 9,39 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.
 • Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,22 MSEK (1,00 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Andra kvartalet (april-juni 2018)

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 14,66 MSEK (6,62 MSEK).
 • Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 8,37 (3,36 MSEK).
 • Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året till 53 % (50 %).
 • Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 31 % (36 %).
 • Resultatet före avskrivningar uppgick till 5,02 MSEK (-0,07 MSEK).
 • Kvartalets nettoresultat blev 4,23 MSEK (-0,83 MSEK).
 • Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,65 MSEK (0,42 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 1,85 MSEK (0,96 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 8,48 MSEK (4,57 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30 juni 2018 till 1,22 MSEK (1,00 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,65 MSEK (7,51 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 15,41 MSEK (8,73 MSEK) och soliditeten var 49 % (48 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 1,48 SEK (0,84 SEK).

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014 (tidigare AktieTorget).
Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 30 juni 2018 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport jan – sep 2018                             8 november 2018

Bokslutskommuniké för 2018                           14 februari 2019

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av
bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor

Uppsala den 23 augusti 2018

 

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm 

Verkställande direktör

 

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post: anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04

Motion Display är den ledande globala tillverkaren av skyltar till detaljhandeln baserade på elektroniskt papper och erbjuder nya lösningar för effektiv marknadsföring i butik.
Bolaget grundades i Uppsala 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB och grundare av bland annat Pricer AB, världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Labels).
http://www.motiondisplay.com

 


 

Download as PDF

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required