Report from Annual General Meeting (Swedish)

The Annual General Meeting of Motion Display Scandinavia AB was held today, on May 7, 2024.
Below is a summary of the decisions that were made.

Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt fem prisbasbelopp (belopp enligt innevarande år), varav två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp vardera till resterande ledamöter och att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Årsstämman beslutade om omval av Erik Danielsson, Per Hjortblad, Bengt Pende och Jakob Malmlöf Gammelgaard. Erik Danielsson omvaldes också till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricerWaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid årsstämman bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Bemyndigandet ska kunna användas för

att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 30 procent.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram avsett för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram avsett för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget (”Optionsprogram 2024/2027:1), genom (A) en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget av sammanlagt högst 1 125 000 teckningsoptioner, samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Bolaget till deltagare i Optionsprogram 2024/2027:1.

Syftet med programmet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland konsulter och anställda i Bolaget genom ett incitament som är kopplat till Bolagets tillväxt.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till ca 5,98 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen), förutsatt att fullt utnyttjande sker av samtliga teckningsoptioner.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram avsett för styrelseledamöter i Bolaget

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare som tillsammans representerar 11,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram avsett för styrelseledamöter i Bolaget (”Optionsprogram 2024/2027:2), genom (A) en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget av högst 178 500 teckningsoptioner, samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Bolaget till deltagare i Optionsprogram 2024/2027:2.

Syftet med det föreslagna programmet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland styrelseledamöter i Bolaget genom ett incitament som är kopplat till Bolagets tillväxt.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till ca 1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen), förutsatt att fullt utnyttjande sker av samtliga teckningsoptioner

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För ytterligare information

Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB, +46 (0)709 79 35 04

Motion Display är den ledande globala tillverkaren av skyltar till detaljhandeln baserade på elektroniskt papper och erbjuder nya lösningar för effektiv marknadsföring i butik. Bolaget grundades i Uppsala 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB och grundare av bland annat Pricer AB, världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Labels) och Scandinavian Biogas. http://www.motiondisplay.com


Motion Display Report from AGM 240507

More press releases

The Annual General Meeting of Motion Display Scandinavia AB was held today, on May 7, 2024. Below is a summary ...

Strong start of the year

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich.

Erforderlich