Interim Report Jan-Mar 2024 (Swedish)

Strong start of the year

FÖRSTA KVARTALET 2024 (JANUARI – MARS)

 • Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 31% och uppgick till 9,86 MSEK
  (7,55 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 45% och uppgick till 6,04 MSEK
  (4,16 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: 2,63 MSEK (0,32 MSEK).
 • Resultat före avskrivning och exklusive aktiveringar: 2,40 MSEK (-0,08 MSEK).
 • Nettoresultat: 2,03 MSEK (-0,43 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,11 kr (-0,02 kr).
 • Nettokassaflöde: 4,97 MSEK (4,15 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 5,18 MSEK (4,30 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 17 672 183 st.

Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Orderingången under kvartalet var 6,4 MSEK (6,0 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 6,3 MSEK (6,3 MSEK).
 • Slutleverans av den i november 2023 publicerade ordern om totalt 3,3 MSEK görs. Slutkunden är en ledande leverantör av alkoholhaltiga drycker och av kvartalets totala omsättning utgör denna 1,4 MSEK.
 • Bolaget får en order värd 1,5 MSEK från ett ikoniskt hälso- och skönhetsföretag i USA. Programmet kommer att installeras på Walmart och leverans har gjorts i början av andra kvartalet.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Vi inleder 2024 starkt med ett nettoresultat på 2 MSEK och ett nettokassaflöde på nära 5 MSEK. Glädjande är också att det starka resultatet bygger på ett större antal ordrar från många olika länder och branscher.

Den order vi fick från det vi omnämner som ett ”ikoniskt” hälso- och skönhetsföretag i USA avser ett program som förväntas väcka stor uppmärksamhet. Vår display kommer att byggas in i en större hyllkonstruktion på ett för branschen innovativt och banbrytande sätt. Programmet, som marknadsför en produktserie och därmed täcker en hel hyllsektion, planeras att sitta uppe ett helt år i butiken. Vår unikt långa batteritid var en förutsättning och passar programmet perfekt.

Efter de för oss i så många avseenden tunga Covid-åren, har vi nu äntligen haft möjligheten att åter besöka våra leverantörer i Kina. Inte minst har vi tillbringat tid i fabriken där vår displayproduktion sker. Det är också den produktionsenhet som nyligen genomgått en extern granskning, en så kallad ”6-Pillar SMETA Audit”. Jag vill gärna betona de utmärkta relationer vi har byggt upp under lång tid med våra professionella och pålitliga leverantörer.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Första kvartalet (januari-mars 2024)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 9,86 MSEK (7,55 MSEK), vilket är en ökning med
2,31 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under kvartalet med 1,88 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 6,04 MSEK (4,16 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 2,63 MSEK (0,32 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till 2,10 MSEK (-0,35 MSEK).

Periodens nettoresultat blev 2,03 MSEK, vilket är en förbättring med 2,46 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,23 MSEK (0,24 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 mars 2024 uppgick likvida medel till 5,18 MSEK (4,30 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 5,23 MSEK (7,46 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 31 mars 2024 till 0,23 MSEK (0,24 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 4,58 MSEK (6,02 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 8,18 MSEK (7,39 MSEK) och soliditeten var 39 % (36 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,46 SEK (0,42 SEK).

Den ökade orderingången tillsammans med långa betaltider från kunder utgör en utmaning för bolaget. Dessutom kräver leverantörer i allt större utsträckning betalning i förskott. Styrelsens bedömning är alltjämt att verksamheten kan finansieras kommande 12 månader, samtidigt som extern finansiering inte kan uteslutas.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 mars 2024 var 17 672 183, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 1 237 052,81 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Halvårsrapport januari – juni 2024                     22 augusti 2024

Delårsrapport juli – september 2024                  14 november 2024

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 7 maj 2024

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:            anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04


Motion Display Interim Report Jan-Mar-2024-(Swedish)

More press releases

The Annual General Meeting of Motion Display Scandinavia AB was held today, on May 7, 2024. Below is a summary ...

Strong start of the year

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich.

Erforderlich