Interim report Jan-Jun 2019 (Swedish)

 

FÖRSTA HALVÅRET 2019 (JANUARI-JUNI)

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 11,67 MSEK (31,00 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,56 MSEK (1,40 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 5,74 MSEK (15,75 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 48 % (48 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 14 % (32 %).
 • Resultat före avskrivningar: -2,13 MSEK (8,85 MSEK).
 • Nettoresultat: -3,75 MSEK (7,25 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,36 kr (0,70 kr).
 • Nettokassaflöde: 3,10 MSEK (0,57 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,16 MSEK (1,85 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

ANDRA KVARTALET 2019 (APRIL – JUNI)

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 5,55 MSEK (14,66 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,56 MSEK (0,86 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 3,00 MSEK (8,37 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 50 % (53 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 42 % (31 %).
 • Resultat före avskrivningar: -1,30 MSEK (5,02 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,10 MSEK (4,23 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,20 kr (0,41 kr).

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Starkast orderingång i kvartal två hitintills.
 • Bolaget ställer ut på Globalshop i Chicago med stark respons.
 • Bearbetning av den tyska marknaden med hjälp av tyskt bolag specialiserat på initial säljkontakt och mötesbokning igångsatt, med konstruktiva kundmöten som resultat.
 • Orderingången för egentillverkade produkter under kvartalet uppgår till 10,3 MSEK (7,9 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 8,6 MSEK (6,6 MSEK) varav egentillverkade produkter 7,8 (6,1 MSEK) och 0,8 MSEK (0,5 MSEK) installationer och övrigt.

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Bolaget engagerar ytterligare en säljare för bearbetning av den europeiska marknaden med start den 15 augusti.
 • Bolaget förlänger kontraktet med det tyska säljbolaget.

 

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Efter en tung start ser vi nu en klar ljusning. Orderingången under det andra kvartalet är den bästa bolaget någonsin haft under en motsvarande period. Problemet som omnämndes i förra rapporten avseende missnöje med det företag som kontrakterats för installation av våra displayer i butik är nu i huvudsak löst. Dessutom är den resurskrävande introduktionen av nya säljare i USA genomförd vilket frigjort tid för utökad kundbearbetning. Det faktum att vi ställde ut på Globalshop i Chicago i juni har resulterat i många spännande nya leads. Vår produkt väcker en enorm nyfikenhet och entusiasm och det är frapperande hur få av våra potentiella kunder som ens känner till oss.

Vi hoppas nu att den lovande starten i Tyskland leder till att vi får framgång också på denna marknad. Samarbetet med det tyska företag som sätter oss i kontakt med potentiella kunder har resulterat i en handfull webmöten per vecka under sommaren. Vi har därför förlängt kontraktet med företaget och ser detta som ett kostnadseffektivt sätt att etablera fruktbara kundkontakter. Också i Tyskland är det ytterst få som känner till vår revolutionerande lösning på problemet att fånga kundens intresse i köpögonblicket.

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Halvåret (januari-juni 2019)

 • Nettoomsättningen för sexmånadersperioden uppgick till 11,67 MSEK (31,00 MSEK), vilket är en minskning med 19,33 MSEK jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning minskade under första halvåret med 10,00 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 5,74 MSEK (15,75 MSEK).
 • Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick första halvåret till 48 % (48 %).
 • Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 14 % (32 %).
 • Resultatet före avskrivningar uppgick till -2,13 MSEK (8,85 MSEK).
 • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3,62 MSEK (7,39 MSEK).
 • Periodens nettoresultat blev -3,75 MSEK, vilket är en minskning med 11,00 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.
 • Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,67 MSEK (1,22 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

 

Andra kvartalet (april-juni 2019)

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 5,55 MSEK (14,66 MSEK).
 • Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2,99 (8,37 MSEK).
 • Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året till 50 % (53 %).
 • Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 42 % (31 %).
 • Resultatet före avskrivningar uppgick till -1,30 MSEK (5,02 MSEK).
 • Kvartalets nettoresultat blev -2,10 MSEK (4,23 MSEK).
 • Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,56 MSEK (0,65 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

 

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 juni 2019 uppgick likvida medel till 3,16 MSEK (1,85 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 11,16 MSEK (8,48 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30 juni 2019 till 1,67 MSEK (1,22 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 8,17 MSEK (7,65 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 12,79 MSEK (15,41 MSEK) och soliditeten var 41 % (49 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 1,23 SEK (1,48 SEK).

Med hänsyn tagen till gällande prognoser är bedömningen att behov av någon ytterligare finansiering under 2019 inte föreligger. Behov av rörelsekapitalfinansiering beräknas kunna tillfredsställas via lån även om nyemission inte kan uteslutas.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 30 juni 2019 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport juli – september 2019    14 november 2019

Bokslutskommuniké för 2019   20 februari 2020

 

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 22 augusti 2019

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:   anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04

 


 

Download as PDF

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich.

Erforderlich