Notice of Annual General Meeting 2023 (Swedish)

Aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB, org. nr. 556682-8231, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00 i bolagets lokaler med adress Väderkvarnsgatan 17c i Uppsala.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2023
 • dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 3 maj under adress Motion Display Scandinavia AB, ”Årsstämma”, Väderkvarnsgatan 17c, 753 29 Uppsala eller via e-post: info@motiondisplay.com

Anmälan

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, http://www.motiondisplay.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 3 maj 2023, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022 samt, i anslutning därtill, anförande av verkställande direktören
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor
 10. Val av styrelse
 11. Val av revisor
 12. Beslut om emissionsbemyndigande
 13. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2022 inte lämnas samt att ansamlade vinstmedlen om 6 581 338 kronor överförs i ny räkning.

Förslag till styrelse, styrelsearvode och revisor m.m. (punkt 9-11)

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits föreslås ett ordinarie styrelsearvode om två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp vardera till resterande ledamöter som inte är anställda i bolaget (prisbasbelopp enligt innevarande år). Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Erik Danielsson och Per Hjortblad samt nyval av Bengt Pende och ytterligare en ledamot. Då något namnförslag ännu inte är helt klart kommer ett sådant att presenteras vid stämman. Det föreslås att Erik Danielsson omväljs till styrelsens ordförande. Martin Svensson Henning och Christian Strömlid har avböjt omval.

Bengt Pende, född 1948, är civilekonom med mångårig operativ erfarenhet som såväl CEO som CFO i företag med inriktning främst på handel, finans och fastigheter.

De senaste femton åren har Bengt drivit egen verksamhet och dessutom varit verksam i styrelser och agerat rådgivare i ett flertal företag, bl.a. i flera mindre innovationsföretag.

Vidare föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. PwC har meddelat att de avser att utse den auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor samt att revisionsberättelsen även kommer skrivas under av den auktoriserade revisorn Lars Kylberg.

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 30 procent.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget är för närvarande 17 672 183, vilka samtliga har en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således också 17 672 183.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 12 ovan kommer från och med torsdagen den 20 april 2023 att anslås på bolagets hemsida, http://www.motiondisplay.com, samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppsala i april 2023

Motion Display Scandinavia AB

Styrelsen


Notice of Annual General Meeting 2023 Motion Display (Swedish)

Power of attorney Motion Display AGM 2023

More press releases

The Annual General Meeting of Motion Display Scandinavia AB was held today, on May 7, 2024. Below is a summary ...

Strong start of the year

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich.

Erforderlich