Year-end report 2022 (Swedish)

Weak year – strong order intake in the 4th quarter

ÅRET 2022 (JANUARI – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för året uppgick till 15,05 MSEK (16,80 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 7,89 MSEK (9,55 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -3,53 MSEK (-3,82 MSEK).
 • Nettoresultat: -6,50 MSEK (-6,86 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,37 kr (-0,39 kr).
 • Nettokassaflöde: -3,85 MSEK (1,20 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,23 MSEK (4,11 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 17 672 183 st.

FJÄRDE KVARTALET 2022 (OKTOBER – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 3,55 MSEK (5,02 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 1,96 MSEK (3,30 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -0,74 MSEK (-0,01 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,50 MSEK (-0,79 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,08 kr (-0,04 kr).

  Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Orderingången under kvartalet var 11,1 MSEK (7,5 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 8,0 MSEK (6,9 MSEK).
 • Bolaget gör inbrytning i Australien och får order från Diageo värd 1,1 MSEK. Ordern avser tre olika varumärken och leverans skedde i början av 2023.
 • Ledande dryckesleverantör i USA lägger återigen en betydande order. Ordern avser denna gång elva olika varumärken och uppgår till 2,7 MSEK (föregående år nio varumärken och till ett ordervärde om 1,5 MSEK). Leverans skedde i slutet av 2022.
 • Bolaget beviljas lån från ALMI om 2 MSEK.
 • Bolaget beviljas tillfälligt anstånd med skattebetalning av redan inbetalda avgifter vilket medför ett kapitaltillskott om 3 MSEK. Det tillfälliga anståndet förfaller till betalning den 12 februari 2024.
 • Bolaget får en order från USA och en ledande leverantör av hälso- och skönhetshjälpmedel. Orderns storlek uppgår till 2,4 MSEK och leverans skedde i början av 2023.
 • Bolaget får en order från Tyskland och en ledande leverantör av läskedrycker. Orderns värde uppgår till 750 TSEK och leverans är planerad att ske i första kvartalet 2023.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Bolaget får en order från en ledande global inköpsorganisation. Slutkunden är ett multinationellt livsmedelsföretag och dryckestillverkare och displayerna är avsedda för den tyska marknaden. Orderns värde uppgår till 1 MSEK.
 • Tillsammans med ytterligare ett antal projekt har bolaget en säkrad omsättning på 10 MSEK för 2023.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Det har varit ännu ett skakigt år och vi landar 2022 i paritet med 2021. Det är i första hand den amerikanska marknaden som inte nått upp till den nivå vi hade innan pandemin.

Av årets omsättning står USA för ca 10 MSEK där vi tidigare år haft en stabil omsättning på ca 20 MSEK ett par år och med rekordåret 2018 där USA stod för drygt 40 MSEK av omsättningen.

I fjärde kvartalet skedde ett trendbrott med en orderingång på hela 11,1 MSEK (7,5 MSEK) med en fördelning på 7 MSEK från USA och drygt 4 MSEK från övriga världen. Det handlar nu om större projekt och nya marknader.

Tillsammans med ytterligare order vi tagit har vi nu redan i februari
säkrat en omsättning på 10 MSEK för 2023, motsvarande två tredjedelar
av omsättningen för hela 2022.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Helår (januari-december 2022)

Nettoomsättningen för året uppgick till 15,05 MSEK (16,80 MSEK), vilket är en minskning med 1,75 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning minskade under året med 1,66 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 7,89 MSEK (9,55 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -3,53 MSEK (-3,82 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -6,31 MSEK (-6,66 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -6,50 MSEK, vilket är en förbättring med 0,37 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,69 MSEK (1,90 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Fjärde kvartalet (oktober-december 2022)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 3,55 MSEK (5,02 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 1,96 (3,30 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -0,74 MSEK (-0,01 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev -1,50 MSEK (-0,79 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,17 MSEK (0,61 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 december 2022 uppgick likvida medel till 0,23 MSEK (4,11 MSEK).
Utestående kundfordringar vid årets slut uppgår till 6,8 MSEK (4,7 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 7,39 MSEK (7,77 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 31 december 2022 till 1,69 MSEK (1,90 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 6,41 MSEK (7,32 MSEK).

Vid årets utgång uppgick bolagets egna kapital till 7,82 MSEK (14,32 MSEK) och soliditeten var
34 % (55 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,44 SEK (0,81 SEK).

Den starka orderingången i det fjärde kvartalet tillsammans med konkreta kunddialoger och befintligt varulager gör att styrelsens bedömning är att verksamheten kan finansieras kommande 12 månader, även om en fortsatt orolig omvärld gör att extern finansiering inte kan uteslutas.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 december 2022 var 17 672 183, var och en med kvotvärde om
0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 1 237 052,81 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari – mars 2023                    11 maj 2023

Bolagsstämma (Uppsala)                                 11 maj 2023

Halvårsrapport januari – juni 2023                    24 augusti 2023

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 23 februari 2023

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:            anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04


Motion Display – Year end Report 2022 (Swedish)

More press releases

The Annual General Meeting of Motion Display Scandinavia AB was held today, on May 7, 2024. Below is a summary ...

Strong start of the year

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich.

Erforderlich