Year-end report 2021 (Swedish)

Weak year – good order intake in the 4th quarter

ÅRET 2021 (JANUARI – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för året uppgick till 16,80 MSEK (31,65 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 9,55 MSEK (15,27 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -3,82 MSEK (1,65 MSEK).
 • Nettoresultat: -6,86 MSEK (-1,64 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,39 kr (-0,16 kr).
 • Nettokassaflöde: 1,20 MSEK (0,79 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,11 MSEK (2,91 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 17 672 183 st.

FJÄRDE KVARTALET 2021 (OKTOBER – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 5,02 MSEK (14,36 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 3,30 MSEK (5,95 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -0,01 MSEK (2,72 MSEK).
 • Nettoresultat: -0,79 MSEK (1,92 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,04 kr (0,18 kr).

  Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Orderingången under kvartalet var 7,5 MSEK (8,4 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 6,9 MSEK (5,0 MSEK).
 • Bolaget beslutar den 7 oktober om att genomföra en företrädesemission av aktier om maximalt cirka 18,7 MSEK. Företrädesemissionen tecknas till 70% och bolaget tillförs därmed cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,4 MSEK. Genom emissionslikviden avser bolaget stärka sin finansiella ställning inför att bolagets marknad återöppnar efter pandemin.
 • Bolaget erhåller den 11 oktober ett brygglån om 3,5 MSEK från bolagets bank. Villkoren för det upptagna lånet är sedvanliga bankvillkor. Genom lånet reglerar bolaget utestående checkkredit med 2,0 MSEK samt återbetalar bolagets kortfristiga lån till Erik Danielsson om 1,5 MSEK.
 • En kund, som bolaget har en utestående fordran på, och som uppgår till 370 KSEK, sätts i rekonstruktion, varför fordran bedöms som osäker.
 • Bolaget får en strategiskt viktig order från en ledande dryckesleverantör avseende ett flertal varumärken. Orderns storlek uppgår till 1,5 MSEK och leverans kommer att ske under första kvartalet 2022. Displayerna kommer att distribueras rikstäckande i USA, till flera marknader, inklusive spritbutikskedjor.
 • Bolaget får en beställning för kategorin ”On Trade” från en världsledande leverantör av alkoholhaltiga drycker. Orderns storlek uppgår till 1,8 MSEK och leverans kommer att ske under första kvartalet 2022.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Restriktionerna i samhället upphör succesivt och vi ser många tecken på att marknaden återhämtar sig efter pandemin med en återgång till normala rutiner och därmed mer normala förutsättningar för vår verksamhet. Våra kunder spenderar enorma budgetar på att synas bättre, snabbare och effektivare, inte minst i den fysiska butiken, där de flesta köpbesluten tas. Och det här vår produkt kommer in – våra blinkande displayer väcker reptilinstinkten och får kunder att stanna till, notera produkten, bli engagerade och sedan även köpa den. Tillsammans med den långa batterilivslängden (1-2 år) och enkelheten att installera är vår produkt ett överlägset effektivt verktyg för att synas och öka försäljningen.

Det är dock onekligen så att pandemin har drabbat oss hårt. Vi hade en tung inledning på året och inte minst ett mycket svagt tredje kvartal, med både låg omsättning och låg orderingång, vilket tvingade fram en företrädesemission. Det är därför glädjande att vi avslutar året med en bättre försäljning och en stark orderingång. Försäljningen i fjärde kvartalet uppgick till 5 MSEK vilket är en stark förbättring mot kvartal tre men fortfarande lågt jämfört med ett normalt fjärde kvartal. Tack vare ett intensivt arbete med att effektivisera processer och logistik har vi kunna kompensera en stor del av uteblivna intäkter genom en stark bruttomarginal på hela 64% i fjärde kvartalet. Vi noterar också en stark orderingång på 7,5 MSEK i fjärde kvartalet vilket kan ses som ett tecken på att marknaden i viss mån börjar tillfriskna.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Helår (januari-december 2021)

Nettoomsättningen för året uppgick till 16,80 MSEK (31,65 MSEK), vilket är en minskning med 14,85 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning minskade under året med 5,72 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 9,55 MSEK (15,27 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -3,82 MSEK (1,65 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -6,66 MSEK (-1,39 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -6,86 MSEK, vilket är en minskning med -5,22 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,90 MSEK (1,81 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Fjärde kvartalet (oktober-december 2021)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 5,02 MSEK (14,36 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 3,30 (5,95 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -0,01 MSEK (2,72 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev -0,79 MSEK (1,92 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,61 MSEK (0,39 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 december 2021 uppgick likvida medel till 4,11 MSEK (2,91 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 7,77 MSEK (6,77 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 31 december 2021 till 1,90 MSEK (1,81 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,32 MSEK (8,05 MSEK).

Vid årets utgång uppgick bolagets egna kapital till 14,32 MSEK (10,52 MSEK) och soliditeten var
55 % (38 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,81 SEK (1,01 SEK).

Med hänsyn till den nyligen genomförda företrädesemissionen och den förväntade utvecklingen är det styrelsens bedömning att verksamheten kan finansieras kommande tolv månader även om en fortsatt orolig omvärld gör att ytterligare extern finansiering inte kan uteslutas.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 december 2021 var 17 672 183 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 1 237 052,81 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari – mars 2022                    12 maj 2022

Bolagsstämma (Uppsala)                                 12 maj 2022

Halvårsrapport januari – juni 2022                    25 augusti 2022

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 24 februari 2022

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:            anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04


Motion Display Year-end Report 2021 (Swedish)

More press releases

The Annual General Meeting of Motion Display Scandinavia AB was held today, on May 7, 2024. Below is a summary ...

Strong start of the year

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich.

Erforderlich