Interim Report Jan-Sep 2023 (Swedish)

Increased turnover and order intake – Continued positive trend

9 MÅNADER 2023 (JANUARI – SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 84 % och uppgick till 21,12 MSEK (11,50 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 107 % och uppgick till 12,29 MSEK
  (5,93 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: 1,68 MSEK (-2,78 MSEK).
 • Resultat före avskrivning och exklusive aktiveringar: 1,01 MSEK (-4,31 MSEK)
 • Nettoresultat: -0,51 MSEK (-5,00 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,03 kr (-0,28 kr).
 • Nettokassaflöde: 0,03 MSEK (-3,51 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,13 MSEK (0,60 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 17 672 183 st.

TREDJE KVARTALET 2023 (JULI – SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 193 % och uppgick till 5,94 MSEK
  (2,03 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 362 % och uppgick till 3,67 MSEK
  (0,80 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: 0,54 MSEK (-1,69 MSEK).
 • Resultat före avskrivning och exklusive aktiveringar: 0,38 MSEK (-1,99 MSEK)
 • Nettoresultat: -0,23 MSEK (-2,41 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,14 kr).

  Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Orderingången under kvartalet var 5,9 MSEK (0,4 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 4,5 MSEK (0,4 MSEK).
 • En ledande global inköpsorganisation lägger beställningar från sex olika länder i Europa avseende receptfria läkemedel. Slutkunden är ett globalt läkemedelsföretag. Sammantaget är beställningarna värda drygt 3 MSEK, varav leveranser till ett värde om 0,8 MSEK genomförts under kvartalet.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Bolaget får en order värd 3,3 MSEK från USA. Slutkunden är en ledande leverantör av alkoholhaltiga drycker och omfattar flera olika varumärken. En första leverans är planerad till januari 2024 och slutleverans kommer att ske innan halvårsskiftet.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Årets tredje kvartal visar ökad såväl omsättning som orderingång. Om vi exkluderar aktiverade kostnader och avskrivningar gör vi till och med en vinst under kvartalet på 380 TSEK. Det är EU och övriga världen som lyfter upp kvartalet och står för hela 75% av omsättningen och 100% av orderingången. Orderingången från USA är fortsatt ”ryckig” och det är därför extra glädjande att vi kan kompensera med projekt i Europa och övriga världen.

Vi har fortsatt det strategiska arbetet med att bearbeta globala inköpsorganisationer vilket i praktiken inneburit att vi fått flera ”säljare” därute som marknadsför våra produkter. Bolagets målkunder är fortsatt i huvudsak multinationella leverantörer av världsledande varumärken som till exempel PepsiCo och Coca-Cola. Det är dock inte ovanligt att dessa stora globala företag slutit avtal med inköpsorganisationer som i sin tur hanterar samtliga inköp för marknadsföring i butik. Det innebär att, även om vi har en direkt dialog med varumärkesbolagen, så måste inköp göras via dessa inköpsorganisationer. Marknaden av inköpsorganisationer har den senare tiden konsoliderats och i dagsläget kvarstår bara en handfull multinationella sådana bolag. Ett viktigt arbete är att bli godkänd leverantör till dessa. Därmed öppnas möjligheten att nå marknaden på ett helt annat sätt än tidigare.

En av dessa ledande globala inköpsorganisationer har under kvartalet lagt beställningar från sex olika länder i Europa avseende receptfria läkemedel. Slutkunden är ett globalt läkemedelsföretag. Sammantaget är beställningarna värda drygt 3 MSEK, varav leveranser till ett värde om 0,8 MSEK redan genomförts under kvartalet.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nio månader (januari-september 2023)

Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 21,12 MSEK (11,50 MSEK), vilket är en ökning med 9,62 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under de första nio månaderna med 6,36 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 12,29 MSEK (5,93 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,68 MSEK (-2,78 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,26 MSEK (-4,86 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -0,51 MSEK, vilket är en förbättring med 4,49 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,67 MSEK (1,52 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Tredje kvartalet (juli-september 2023)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 5,94 MSEK (2,03 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 3,67 (0,80 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 0,54 MSEK (-1,69 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev -0,23 MSEK (-2,41 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,15 MSEK (0,30 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 september 2023 uppgick likvida medel till 0,13 MSEK (0,60 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter vid periodens slut uppgår till 7,26 MSEK (7,61 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider. Under kvartalet uppgår inköp av komponenter till 2,16 MSEK.

Det beviljade anståndet från Skatteverket på drygt 3 MSEK förfaller till betalning den 12 februari 2024. Bolaget har för avsikt att ansöka om avbetalningsplan vilket kan göras först när det är sex veckor kvar av anståndstiden.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30 september 2023 till 0,67 MSEK (1,52 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 5,24 MSEK (6,90 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 7,31 MSEK (9,32 MSEK) och soliditeten var 35 % (53 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,41 SEK (0,53 SEK).

Styrelsens bedömning är att verksamheten kan finansieras kommande 12 månader, samtidigt som den ökade orderingången tillsammans med långa betaltider från kunder utgör en utmaning för bolaget. Dessutom kräver leverantörer i allt större utsträckning betalning i förskott. Bolaget utreder olika alternativ för finansiering av rörelsekapital och behovet av extern finansiering kan inte uteslutas.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 30 september 2023 var 17 672 183, var och en med kvotvärde om
0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 1 237 052,81 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Helårsrapport januari – december 2023             22 februari 2024

Delårsrapport januari – mars 2024                    7 maj 2024

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 16 november 2023

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:            anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04


Motion Display – Interim Report Jan-Sep 2023 (Swedish)

More press releases

The Annual General Meeting of Motion Display Scandinavia AB was held today, on May 7, 2024. Below is a summary ...

Strong start of the year

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich.

Erforderlich