Interim report Jan-Mar 2021 (Swedish)

IMPROVED ORDER INTAKE AND TURNOVER

FÖRSTA KVARTALET 2021 (JANUARI – MARS)

 • Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 58 % och uppgick till 4,73 MSEK
  (2,99 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 49 % och uppgick till 2,16 MSEK
  (1,45 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -1,64 MSEK (-2,51 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,42 MSEK (-3,39 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,23 kr (-0,33 kr).
 • Nettokassaflöde: 1,53 MSEK (-1,81 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,64 MSEK (0,49 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Orderingången under kvartalet var 6,3 MSEK (4,8 MSEK).
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 6,5 MSEK (4,4 MSEK).

 

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

År 2021 är i full gång. Ett år då vi förhoppningsvis kan gå tillbaka till det mer normala.

Omsättningen i det första kvartalet landade på 4,7 MSEK vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år. Historiskt sett är vår försäljning lägre under årets första halva så detta första kvartal ligger i linje med våra förväntningar.

Orderingången under första kvartalet uppgick till 6,3 MSEK vilket innebär en ökning med 31% jämfört med föregående år.

Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 6,5 MSEK, också den bättre än föregående år, en ökning med 48%. Pandemin har satt sina spår på hur vi beter oss när vi handlar. Vi hjälper våra kunder att sticka ut och synas i den djungel av produkter vi konsumenter möts av när vi besöker butiker. Om det var viktigt tidigare för våra kunder att synas i butikshyllan, är det än mer viktigt nu. Att handla måste gå fort och om vi ska upptäcka en ny produkt krävs att den drar till sig uppmärksamheten på något sätt. Och det är här vi kommer in, med en kostnadseffektiv lösning som verkligen fungerar.

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Första kvartalet (januari-mars 2021)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 4,73 MSEK (2,99 MSEK), vilket är en ökning med
1,74 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under kvartalet med 0,71 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 2,16 MSEK (1,45 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -1,64 MSEK (-2,51 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,36 MSEK (-3,32 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -2,42 MSEK, vilket är en ökning med 0,97 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,39 MSEK (0,82 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

 

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 mars 2021 uppgick likvida medel till 4,64 MSEK (0,49 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 6,89 MSEK (9,29 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 31 mars 2021 till 0,39 MSEK
(0,82 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,77 MSEK (9,12 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 9,74 MSEK (8,77 MSEK) och soliditeten var 39 % (35 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,94 SEK (0,84 SEK).

Bedömningen är, baserat på konkreta kunddialoger, att behov av rörelsekapitalfinansiering beräknas kunna tillfredsställas via lån.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 mars 2021 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Halvårsrapport januari – juni 2021                     26 augusti 2021

Delårsrapport juli – september 2021                  18 november 2021

 

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt avbolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 11 maj 2021

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:            anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04


Motion Display Interim Report Jan-Mar 2021 (Swedish)

More press releases

The Annual General Meeting of Motion Display Scandinavia AB was held today, on May 7, 2024. Below is a summary ...

Strong start of the year

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich.

Erforderlich